Arkiver

Willemoesgården

Den fredede bindingsværksbygning, der i dag går under navnet Willemoesgården, er en af Assens ældste byhuse. Bygningen er særlig kendt for at være fødehjem for den danske søhelt Peter Willemoes (1783-1808). Gennem sin over 400 års eksistens har Willemoesgården gennemgået flere ombygninger, heraf enkelte meget radikale, der har forandret bygningens struktur og udseende. Ombygningerne er et udtryk for skiftende tider og den udvikling huset og dets beboere har været en del af.

 

Rønnow Arkitekter har udført en bygningsgennemgang og udarbejdet en rapport, der belyser bygningens historie i hovedtræk og undersøger muligheder for bygningens videre udvikling og revitalisering. Rapporten tager stilling til bygningens arkitektoniske, kulturhistoriske og rumlige potentialer.

Kronborg Slot

Kronborgs historie går tilbage til 1420’erne, hvor Erik af Pommern opfører “Krogen”, en borg hvorfra kongen kunne kontrollere skibsfarten i Øresund. Navnet Kronborg opstår i 1577 under Kong Frederik II, der i årene 1574-85 udfører en omfattende modernisering af slottet i renæssancestil. Kronborg brænder i 1629, hvor kun slotskirken overlever. Christian IV genopbygger derefter slottet i den barokke stilart. Efter Svenskekrigene blev de ydre fæstningsværker opført. Fra 1785-1923 bruges anlægget som kaserne. Slottet er i dag genopbygget som i Frederik II og Christian IV’s tid og er i 2000 udnævnt til verdensarv af UNESCO.

Rønnow Arkitekter har på Kronborg Slot og omkringliggende bygninger udført vedligeholdsarbejder for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, herunder istandsættelse af kobbertårne, etablering af brandledninger til slottet samt facadeistandsættelser på en lang række af de tilhørende bygninger.

Østre Landsret

Bygningen i Bredgade er oprindeligt opført som operahus, men fungerede kun som sådant i perioden 1702-1708. I perioden 1720-1884 var bygningerne i brug som kaserne og søakademi, mens de i 1768 blev restaureret af arkitekt C.F. Harsdorff. I 1884 brændte Christiansborg, og Rigsdagen flyttede herefter ind i lokalerne i Bredgade. Godt 30 år efter flyttede Rigsdagen ud igen og bygningen blev kortvarigt benyttet som nødlazaret under Den spanske syge. Fra 1919 har Østre Landsret benyttet bygningen.

På Østre Landsret har Rønnow Arkitekter forestået hovedistandsættelse af staldbygningens facade, istandsættelse af hovedbygningens gesimsbånd samt understrygning af hovedbygnings store tegltag, istandsættelse af smedejernsgelændere samt revitalisering af gård- og parkeringsareal, inkl. nyt cykelskur. Endvidere har vi udført en istandsættelse og nyindretning af stedets kantine, herunder også en større asbestsanering og udførelse af nyt terrændæk. Der er ligeledes udført forundersøgelser vedr. et kommende projekt til nedrivning af det udvendige, senere tilkomne trappeanlæg mod Bredgade og en indvendig ombygning af ankomstområdet.

Skt. Petri Kirke

Skt. Petri Kirke omtales første gang i 1304, men stammer formodentlig tilbage fra 1200-tallet. I 1536 nedlægges bygningen som kirke og indrettes til klokke- og kanonstøberi. I 1585 får Skt. Petri menighed kirken overdraget af kong Frederik 2. og kirken gennemgår en restaurering ved arkitekt og billedhugger Hans van Steenwinckel. Begravelseskapellerne, der omkranser den såkaldte Urtegård, er opført løbende i perioden 1648-83. J.C. Krieger genopbygger kirken efter branden i 1728 og tårnet ombygges med nyt spir i 1758. Kirke og gravkapeller genopbygges igen efter branden i 1807.

Kirken har endvidere gennemgået to store indvendige ombygninger, i 1865-66 af H.C. Stilling og i 1995-99 af arkitekt Hans Munk Hansen. Siden 1585 har kirken været centrum for den tyske evangelisk-lutherske menighed.

 

Rønnow Arkitekter har på Skt. Petri Kirke og Gravkapeller udført udvendige vedligeholdsarbejder, herunder istandsættelse af murværk, eftergang af tage, maling af træværk mm. Endvidere har vi forestået en omfattende registrering og tilstandsvurdering af samtlige af kirkens udvendige gravminder og epitafier.

Rosenborg Slot og Have

Rosenborg Slot blev opført som lysthus af Christian IV i 1606-07 i nederlandsk renæssancestil. Slottet blev i første halvdel af 1600-tallet udvidet af flere omgange, senest i 1633, hvor slottet fik den udstrækning vi kender i dag. Bygningen er opført i røde teglsten med vinduesindfatninger, vandrette bånd og hjørnekvadre i sandsten.

Størstedelen af bygningerne under Rosenborg og i Kongens Have er fredede.

 

Rønnow Arkitekter har siden 2012 udført løbende vedligehold på Rosenborg Slot og omkringliggende bygninger samt værker i haven, herunder omfattende istandsættelse af en række pavilloner i Kongens Have, istandsættelse på tag og fag af flere aftægtsboliger samt istandsættelse af vinduer og sandstensindfatninger på Slottet. Herudover har vi forestået en gennemgribende istandsættelse af den omkransende voldgravsmur, der var delvist nedstyrtet.

Sorø Akademi

Sorø Akademi omfatter dels Sorø Akademis Skole, dels Sorø Akademis Stiftelse og har rødder helt tilbage til biskop Absalons cistercienserkloster fra 1162. Lauritz de Thurah ombyggede de gamle klosterbygninger omkring 1740. Hovedbygningen nedbrændte i 1813, men to bevarede professorboliger, de såkaldte Molbechs Hus og Ingemanns Hus, giver et indtryk af Lauritz de Thurahs byggestil. Den nuværende hovedbygning, er opført 1822-27 af Peder Malling og indvendig udsmykket af Georg Hilker. Selve akademiområdet, hvortil der er adgang gennem Klosterporten, omfatter bl.a. Peder Mallings bygning med Sorø Akademis Skole, Sorø kirke, Rektorgården, Alumnaterne og Biblioteksbygningen.

Flere af bygningerne er i dag fredet.

Rønnow Arkitekter har for Slots- og Ejendomsstyrelsen udført en større ombygning og modernisering af værelser for Sorø Akademis kostelever og tilhørende lærerboliger. Endvidere har tegnestuen forestået opførelsen af en ny tilbygning med elevværelser/alumnat.

For Undervisningsministeriet har tegnestuen i perioden 1982-2003 desuden gennemført generelt tilsyn med hele bygningsanlægget og der er udarbejdet langtidsplan for bygningsanlæggets modernisering, vedligeholdelse samt gennemførelse af arbejderne.

I forbindelse med det Kongelige Bygningsinspektorat har Rønnow Arkitekter igen fra 2016 for Ministeriet for Børn, Unge & Ligestilling/MBUL fået opgaven at varetage det almindelige vedligehold på akademiets smukke bygninger.

Køge Museum

Køge Museum har til huse i en fornem tidligere købmandsgård, en velbevaret bindingsværks renæssancebygning fra 1619, som udgør et væsentligt element i oplevelsen af købstaden Køge.

 

Rønnow Arkitekter har forestået en omfattende restaurering og istandsættelse af det kulturhistoriske museums fredede bygningsanlæg, der bl.a. har omhandlet ombygning af museets kælder- og loftarealer til nye udstil­lingsformål og generelt har givet museets bygninger et kvalitativt og perspektivrigtigt løft, så de kan danne de autentiske, historiske rammer om et moderne udstillingshus.

Med hjælp fra forskellige fonde har museet udviklet nye, attraktive udstillinger og en ny, fremadrettet driftsmo­del, der sammen skaber et fremtidens museum, hvori der indgår topmoderne formidlingsteknologier, såsom 4D animationer og holografier.

Falkonergårdens Gym.

Falkonergårdens Gymnasium er tegnet og opført af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Thomas Havning i 1950’erne. Bygningsanlægget er kendetegnet ved bl.a. smukt mønstermurværk og tidstypiske interiørmæssige detaljer, bl.a. messingbeslåning, gedigne egetræsdøre, karakteristiske trælistelofter og flisegulve med hasleklinker.

Havnings arkitektur er generelt kendetegnet ved en danskpræget funktionalistisk stil, der repræsenterer en gennemført, nærmest tidsløs enkelhed, som understreges af traditionelle byggematerialer, som tegl og træ, og ikke mindst godt håndværk og smukke, holdbare detaljer.

Tegnestuen har siden 2008 gennemført en lang række projekter i de bevaringsværdige bygninger, både for Gymnasiet og for Universitets- & Bygningsstyrelsen.

 

OMBYGNING AF FAGLOKALER
Ved ombygningen af gymnasiets faglokaler er der lagt stor vægt på at få indpasset de mo­derne faciliteter, så de falder naturligt ind i den bevaringsværdige bygnings interiør. Oprindelige over­flader og detaljer er bevaret i størst mulig omfang, og den oprindelige farveholdning med sorte gulve, hvide vægge og trælofter er genskabt og videreført.

Der er lagt nyt sort linoleum og fodpaneler, og den sorte farve gentages i bord­plader og kateder, mens inventar og installationsskakte i øvrigt er holdt i hvidt, som falder i med væggene.

Der er stillet høje krav til detaljeringen af nye elementer, så de fremstår i samme kvalitet som det oprindelige byggeri.

Alle installationer, herunder el, vand, gas og ventilation er omlagt og indpasset diskret i den beva­ringsværdige bygning. Ventilationskanalerne er synlige, men forenklet til lige føringer, så det følger møbleringen.

De karakterfulde listelofter friholdes fuldstændigt for installationer.

Ombygningen af faglokalerne er foregået i tæt samarbejde og dialog med ledelse, teknisk personale og faglærere, ligesom udførelsen blev planlagt nøje, så den forløb med mindst mulig gene for gymnasiets dagligdag.

 

OMBYGNING AF KANTINE OG ADMINISTRATIONSLOKALER
Projektet omfatter ombygning af både administrations- og lærerfaciliteter, herunder bl.a. omdisponering af de eksisterende kontorfunktioner og etablering af nye møderum og nyt køkken. I en tidligere cykelkælder under gymnasiets festsal er der etableret nye funktionelle gruppearbejdspladser i forlængelse af den eksisterende kantine.

Uden for elevkantinen i kælderniveau har man sænket terrænet for etab­lering af et nyt udendørs trappe- og opholdsanlæg i skolegården. Trappeanlægget er skabt som en moderne amfi-scene til brug for skolens mangeartede funktioner og udført som en afspejling af går­drummets karakteristiske form. Anlægget er opbygget som en kombination af almindelige trapper, en rampe og større siddetrin og giver direkte og niveaufri adgang til/fra elevkantinen.

Ombygningen af administrationen er udført med stor respekt for det eksisterende bygningsanlæg og nye tiltag, der er tilført bygningerne, er således udført på en måde, så de er med til at understrege bygningernes iboende kvaliteter. Samtidig er akutte problemstillinger mht. pladsmangel, flugt- og brandforhold, gamle, utidssvarende installationer og ventilation blevet udbedret samtidig med at der er kommet ekstra mødefaciliteter og forberedelsespladser og synligere forbindelse til administrationen.

 

NY UNDERVISNINGSFLØJ

Tegnestuen har i sommeren 2015 vundet en ny rammeaftale med gymnasiet vedrørende fremtidige vedligeholdelses- og ombygningsopgaver. Rammeaftalens første opgaver er bl.a. vedligehold af de eksisterende tegltage, ombygning af billedkunst i fløj C samt opførelsen af en ny ca. 1700m² undervisningsfløj. Den nye udbygning af gymnasiet opføres som erstatning for den gamle rektorbolig, og indeholder bl.a. fitnesslokaler, undervisningslokaler, studievejledning, biologilokaler og store arealer til gruppearbejdsfaciliteter.

 

 

OMBYGNING AF FAGLOKALER
Tegnestuen har udført en større ombygning og istandsættelse af de bevaringsværdige bygninger på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg. Bygningsanlægget er tegnet af Kgl. Bygningsinspektør Thomas Havning og opført i 1950’erne. Bygningsanlægget er kendetegnet ved bl.a. smukt mønstermurværk og tidstypiske interiørmæssige detaljer, bl.a. messingbeslåning og flotte trælistelofter.

Ved den senest udførte ombygning og istandsættelse af faglokalerne har tegnestuen lagt stor vægt på at få omlagt og indpasset de moderne faciliteter så de falder naturligt ind i den bevaringsværdige bygning. Oprindelige overflader og detaljer, såsom dørbeslåning i messing og de smukke listelofter er bevaret. Der er stillet høje krav til detaljeringen af nye elementer, så de fremstår i samme kvalitet som det oprindelige byggeri.

 

 

OMBYGNING AF KANTINE OG ADMINISTRATIONSLOKALER, 2009
Tegnestuen har for Universitets- & Bygningsstyrelsen, UBST, udført en større ombygning og istandsættelse af de bevaringsværdige bygninger på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg. Bygningsanlægget er tegnet af Kgl. Bygningsinspektør Thomas Havning og opført i 1950’erne. Bygningsanlægget er kendetegnet ved bl.a. flot mønstermurværk og tidstypiske interiørmæssige detaljer som messingbeslåning, gedigne egetræsdøre, karakteristiske trælistelofter og flisegulve med hasleklinker mv.

Ombygningen af er udført med stor respekt for disse detaljer, og nye tiltag, der er tilført bygningerne, er således med til at understrege bygningernes iboende kvaliteter samtidigt med, at akutte problemstillinger mht. pladsmangel, flugt- og brandforhold, gl., utidssvarende installationer og ventilation er blevet udbedret.

 

University College Sjælland

University College Sjælland, UCSJ, er en professionshøjskole, som tilbyder uddannelse indenfor pædagog– og socialfaglige, sundhedsfaglige og lærerfaglige områder. UCSJ har afdelinger i Sorø, Roskilde, Slagelse, Næstved, Vordingborg og Nykøbing Falster.

Rønnow Arkitekter forestår udførelsen af periodiske 10-års vedligeholdsplaner samt løbende rådgivning vedr. vedligeholds- og istandsættelsesarbejder samt ombygnings- og revitaliseringsprojekter på bygningsanlæggene tilhørende UCSJ. I perioden har vi bl.a. på Campus Næstved forestået etablering af nyt produktionskøkken og nyindretning af kantineområde med nye elevarbejdspladser. Der er endvidere udført ombygning og nyindretning af eksisterende kontorer for etablering af nyt studieservicecenter med fælles receptionsområde samt et tværfagligt ”sundheds-lab”.  I Nykøbing har vi udført ombygning og nyindretning af bibliotek samt undervisnings- og gruppearbejdslokaler og i Sorø er der ad flere omgange gennemført ombygninger af bl.a. bibliotek, auditorium, kontor- og undervisningslokaler samt møde- og toiletfaciliteter.

Se mere om de enkelte ejendomme under Projekter.

Hjemstavnsgården

Det stemningsfulde frilandsmuseum Hjemstavnsgården i Gummerup ved Glamsbjerg på Fyn er indrettet i en række bygninger fra 1700-årene.

Museets centrale bygning er den firlængede landmålergård, som ikke er genopført men ligger på sit oprindelige sted i landsbyen Gummerup. Landmålergårdens ældste længer kan dateres til midten af 1700-årene. Stuehuset er opført i slutningen af 1700-tallet, mens kvisten først er bygget til i midten af 1800-årene. Den tidligere svinestald, som ligger ved siden af den firlængede gård er også bygget i midten af 1800-årene. På Hjemstavnsgården er der rig mulighed for at studere fynsk bindingsværk, bl.a. de berømte sulekonstruktioner.

Tegnestuen har udarbejdet en tilstandsvurdering og projektforslag for den 4-længede hjem­stavnsgård. I 2008 blev istandsættelsen af gavlen ved kostalden udført.

Trekroner Søfort

Anlæggelsen af det nuværende Trekroner Søfort begyndte i 1787. De to røde kasernebygninger opførtes 1838-39. Hele anlægget er i dag fredet og ejes af staten. Bygningerne i Københavns Havn anvendes til restaurant, udlejningslokaler samt bolig, kontorer og formidling.

 

Rønnow Arkitekter har i perioden 2004 – 2008 udført generelt tilsyn, bygningssyn og vedligeholdsarbejder på kasernebygningerne og i 2007-2008 udført en omfattende vinduesistandsættelse for Kulturarvsstyrelsen.

 

 

Holbæk Museum

Holbæk Museum er stiftet i 1910 og råder i dag over 13 historiske huse, der alle er fredede eller udpeget som bevaringsværdige. Til museet hører også huset på Bakkekammen 45, som overgik til museet i 2009 og fungerer som museum for Bedre Byggeskik.
Rønnow Arkitekter har siden 2006 været tilknyttet som arkitekter på Holbæk Museum og forestår det generelle tilsyn og løbende vedligehold af museets bygninger. Vi har løst flere projekter for museet, herunder istandsættelse af facader, omlægning af tegltage og ombygning af udstillingslokaler og servicefaciliteter.

Udover de løbende vedligeholdsarbejder har tegnestuen gennemført en større istandsættelse af museets fire fredede bygninger herunder istandsættelse af bindingsværk og facader, udskiftning af tage og nyindretning af udstillingslokaler. Projektet blev gennemført som et fondsprojekt med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

Rostgårdhus

Bygningen er opført i bindingsværk i 1917 og er en genopførelse af den historiske hovedbygning fra Rostgaard’ernes ejertid.

 

Efter i flere år at have stået uanvendt, har Rønnow Arkitekter for Skov- og Naturstyrelsen i 2007-2008 forestået den indvendige ombygning og istandsættelse af bygningen, herunder udskiftning af installationer samt eftergang og udbedring af konstruktioner for råd og svamp. Den smukke ejendom fungerer sidenhen som tidsvarende og funktionel bolig for skovridderen ved Kronborg Skovdistrikt.

Hammersholm

Hammersholm var tidligere avlsgård til Hammershus. Stuehuset fra slutningen af 1700-tallet er typisk bornholmsk ved sin længde, sin høje sokkel med sal mod vest og det karakteristiske bindingsværk.

Tegnestuen har i perioden 2004-2007 gennemført generelt tilsyn på stuehus og avlsbygninger på bygningsanlægget.

Tegnestuen har desuden udarbejdet en projektplan for anlæggets fremtidige brug, herunder forslag til hovedistandsættelse og ny-indretning af stuehuset. Bygningerne rummer i forslaget Skov- og Naturstyrelsens nye kontor- og undervisningsfaciliteter i tilknytning til deres mangeartede naturskoleaktiviteter. De nye faciliteter skulle underbygge Styrelsens behov for tidssvarende og optimale løsninger samtidigt med, at bygningens kvaliteter og særlige karakteristika kunne udnyttes og fremhæves. Istandsættelsen skulle samtidig sikre bygningens fortsatte eksistens, særligt ved afhjælpning af bygningens alvorlige, konstruktive prob­lemer.

Bernstorff Slot

Bernstorff Slot er opført 1759-65 af den franske arkitekt Nicolas Henri Jardin som sommerresidens til udenrigsministeren, grev Johan Hartvig Ernst Bernstorff. Bygningen omtales som landets første klassicistiske bygningsværk.

I 1842 købte Kong Christian d. 8. ejendommen og den blev brugt af kongefamilien, indtil den i 1941 overgik til Civilforsvarsstyrelsen (Beredskabsstyrelsen) som befalingsskole.

Rønnow Arkitekter har i perioden 2004-2007 forestået generelt tilsyn og løbende vedligeholdelse af hele bygningsanlægget hørende til Bernstorff Slot.

I 2005-06 er der udført ind- og udvendige istandsættelsesarbejder af det tilknyttede Thehus, der er indrettet med diverse udstillingsfaciliteter, som formidler den omgivende rosenhave.

I 2007-08 har tegnestuen for Slots- og Ejendomsstyrelsen og i samarbejde med Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S renoveret og delvist genopført havemurene ved gartneriområdet, efter den tidligere havemur væltede i en storm.

 

 

Charlottenlund Slot

Charlottenlund Slot er opført i midten af 1700-tallet af prinsesse Charlotte Amalie. Materialerne til opførelsen kom i vidt omfang fra Københavns Slot som blev nedrevet på det tidspunkt. I 1880-81 blev slottet udvidet og ændret drastisk, idet det fik kuppel og sidefløje. Arkitekten bag denne ombygning var Ferdinand Meldahl.

Slottet blev fredet i 1918.

Tegnestuen har for Slots- og Ejendomsstyrelsen, SES, i perioden 2004-2007 varetaget generelt tilsyn, udført bygningssyn og løbende vedligehold af anlægget.

I 2005 blev der foretaget en udvendig restaurering af den bevaringsværdige, tilhørende Kavalergård, herunder udskiftning af mansardtag med skifer og renovering af facader. Kavalergården er indrettet som kontorer samt forskning og uddannelse.

Kavalergården på Charlottenlund Slot blev opført 1844. I 1883 blev den ombygget som staldbygning af Meldahl og i 1936 ombyggede Kgl. Inspektør Thorvald Jørgensen Kavalergården.

Fredensborg Slot

Fredensborg Slot blev bygget som jagtslot for Frederik 4. af arkitekt J.C. Krieger. Byggeriet blev påbegyndt i 1719. Hovedslottet blev indviet i 1722 og kirken i 1726. Slottet blev senere ombygget og udvidet under Christian 6., Frederik 5. og Dronning Juliane Marie af arkitekterne Nicolai Eigtved, L. de Thurah og C.F. Harsdorff. Slottet danner ofte ramme om store begivenheder i Kongehuset og regentparret benytter primært slottet om foråret og efteråret.

 

Rønnow Arkitekter har i perioden 2000-2007 løbende udført bygningssyn, vedligeholdelsesplaner og langtidsbud­getter for det fredede anlæg på Fredensborg Slot.

For Slots- og Ejendomsstyrelsen gennemførte vi i årene 2000 – 2003 udvendig istand­sættelse af tage og facader på Hovedslottet, Ottekanterne, Garagerne, Kancellihuset, Lange Stald, Personalefløjen, Marke­tenderiet, Kasernen, Hoftelegrafen, Ishuset og Sprøjtehuset. I 2005-2006 er der gennemført restaurering af Lille Spisestue og Barokspisestuen i Hovedslottet samt nyindretning af storkøk­kenet i Østre Ottekant.

Derudover har vi forestået løbende vedligehold og istandsættelse ved bl.a. brugerskifte m.v. af bygningerne i 2004-2007.

Roskilde Palæ

Roskilde Palæ er opført i 1733 for kong Christian VI med Lauritz de Thura som arkitekt. Hele anlægget er udformet som et typisk europæisk barokanlæg og var bygget til brug for kongen og hoffet i forbindelse med de store kirkelige ceremonier i Domkirken. Bygningen er i dag fredet.

På nær nogle ganske få og ubetydelige ændringer står “Roskilde Kongelige Pallads” i det ydre præcis som da Thura havde afsluttet byggearbejderne i 1735, men i det indre er palæet ganske væsentlig ændret i tidens løb. Kun to rum har bevaret deres oprindelige udseende, nemlig trapperummet med den store, såkaldte “italienske” baroktrappe og Landemodesalen på 1. sal, hvorfra Absalonsbuen fører over til Domkirken.

 

Rønnow Arkitekter har i perioden 1982-2007 løbende udført bygningssyn, vedligeholdsplaner og langtidsbudgetter for det fredede anlæg, og har stået for gennemførelsen af en række byggearbejder. Biskoppens bolig og Stiftsøvrighedens kontorer er blevet hovedistandsat og såvel Lande­modesalen som baroktrappen er blevet omfattende restaureret. Endvidere har vi udarbejdet et projektforslag til reetablering af stæn­derforsamlingssalen, som tidligere har ligget i hovedbygningens 1. sals etage.

Anlægget indeholder bl.a. bispebolig og Stiftsøvrighedens kontor, Museet for Samtids­kunst, Roskilde Kunstforening og Palæsamlingerne.

Landsarkivet for Fyn

Det oprindelige Landsarkiv for Fyn på Jernbanevej i Odense er opført i 1892 af Martin Borch. I 1993-1995 blev anlægget udvidet med en ny, moderne bygning, indeholdende bl.a. læsesal og arkivmagasin.

 

Rønnow Arkitekter har forestået generelt tilsyn og løbende vedligehold i perioden 1990-2008. Herudover har vi udført klimasikring af arkivets nyere magasinbygninger på Islands­gade i Odense. Arkivbygningerne er blevet efterisoleret udvendigt og der er udført ny faca­debeklædning med fibercementplader og kobberdetaljer. Der er foretaget etapedelt restaurering af landsarkivarens tjenestebolig, den gamle læsesal og det gamle magasin.

 

Nyborg Slot

De første dele af det, der i dag udgør Nyborg Slot kan dateres tilbage til 1100-tallet. Formodentlig erstattede slotsanlægget det tidligere Gammelborg på samme sted. Slottet var strategisk godt placeret ved Bæltets smalleste sted. Bygningen har gennem tiderne gennemgået mange om- og tilbygninger. Efter Svenskekrigene i 1658-59 henstod slottet i mange år. Det Nyborg Slot, vi kender i dag, er karakteriseret af en gennemgribende restaurering i 1914-25 udført af arkitekt Mogens Clemmensen.

Tegnestuen har for Slots- & Ejendomsstyrelsen forestået Nyborg Slots restaurering og vedligeholdelse i 2 perioder fra 1995-2008. I 2005 blev nordtårn og valm udskiftet, i 2007 slottets østside. Stenene til arbejdet er specialfremstillet håndstrøgne vingetegl efter model af Clemmesens vingetegl fra 1920erne. Tegnestuen udarbejdet to prospekter til brug for fondsansøgninger. Prospekterne omhandler skitseforslag, dels til et besøgs-/ formidlingscenter i slottets kælder, dels et belysningsprojekt af slottet i alle stokværk.

Egehus

Efter sammenlægningen af regionens aktiviteter i Nykøbing Falster til Landsdelscenter Storstrøm, opstod behovet for en udvidelse af de nuværende kontorfaciliteter.

 

Tegnestuen har for Skov- & Naturstyrelsen i 2007 projekteret og opført en ny kontorfløj i 1 ½ plan i tilknytning til de eksisterende bygninger. Den nye træbeklædte bygning er opført med inspiration i det eksisterende anlægs materialeholdning, udtryk og proportioner, bl.a. med den karakteristiske trempel, og med respekt for det naturskønne område, der omgiver hele anlægget.

En mellembygning med større glaspartier og gangbro kobler tilbygningen til den eksisterende kontorbygning og fungerer som distriktskontorets nye hovedindgang.

Indvendige apteringsemner som gulve og trapper er som reference til stedets navn udført i egetræ. Fra kontorerne i stueetagen er der direkte udgang til det fri og mobile skodder i træ fungerer som solafskærmning, så lyset filtreres smukt i lokalerne. I 1. salens møderum er der gennem store ovenlys udsyn til de omgivende trækroner.

Tadre Mølle

Tadre Mølle er en afdeling under Roskilde Museum, som fungerer som historisk møllegård og naturcenter. Tadre Mølle er den sidste af de i alt 13 vandmøller, der tidligere fandtes i Elverdamsdalen omkring Aastrup Gods nær Hvalsø og Tølløse og den er en af de få sjællandske vandmøller, der kan ses i funktion på sin oprindelige plads. Der har været vandmølle på stedet siden 1300-tallet. Den nuværende møllebygning og mølleri er opført 1840 og er fredet.

Rønnow Arkitekter har for Skov- og Naturstyrelsen udført generelt tilsyn og løbende vedligehold af Tadre Mølles bygninger i perioden 1982-2009.

I 2005 udarbejdede vi en perspektivplan for museet og områdets fremtidige virke og hovedistandsættelse af bygninger og haveanlæg. Perspektivplanen dannede grundlag for fondsansøgninger. I 2011-2012 har vi gennemført en istandsættelse af lade og mølle, herunder udfø­relse af ny tagkonstruktion og stråtag over laden og forstærkning af konstruktioner. Faca­der, vinduer og døre er istandsat og overfladebehandlet. I laden er udført lerstampet gulv. Samtidig er møllens hjul og stensætning istandsat.

 


Møllebygningerne restaureres, Malling Film

 

Liselund Gamle Slot

Liselund gl. Slot er opført af franskmanden Antoine de Bosc de la Calmette, der var europæisk orienteret og inspireret af Jean-Jacques Rousseaus tanker om naturen. Calmettes kone Elisabeth Isling var af tysk afstamning, og det lille slot var en gave til hende – deraf navnet Liselund.

 

Tegnestuen har gennem 45 år restaureret og vedligeholdt Liselund gamle Slot, tillige med Norske Hus, Schweizerhytten, Det Kinesiske Lysthus, Bondegården og de øvrige små bygninger, der som “sætstykker” i et romantisk teater udfolder sig i en landskabspark tæt på Møns Klint med kunstigt opstemte søer og vandfald.