Arkiver

Brorfelde Observatorium

I 60 år spillede Brorfelde Observatorium en væsentlig rolle i den danske og internationale forståelse af astronomi. Brorfelde Observatorium blev opført i perioden 1953-1964 af Københavns Universitet. I dag er både landskabet og bygningerne, som er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob, fredet, ligesom det enestående mørke også er mørkefredet. En totalfredning, der ikke er set andre steder i Danmark.

I september 2013 købte Holbæk Kommune observatoriebygningerne for at etablere en attraktion med henblik på formidling af astronomi og naturvidenskab, og sætte Holbæk på det oplevelsesøkonomiske verdenskort.

Rønnow Arkitekter har forestået den omfattende ombygning, renovering og istandsætte af observatoriet til et astronomisk oplevelsescenter. Bygningerne rummer nu bl.a. nye overnatningsfaciliteter, mødelokaler, kontorer, udstillingsfaciliteter, moderne toilet- og badefaciliteter, personalefaciliteter samt køkken, spisesal og café.

I planlægningen af opgaven og disponering af funktionerne har hensynet til naturfredningen, bygningsfredningen og mørkefredningen spillet en væsentlig rolle.

Tegnestuen har tidligere, under Det Kongelige Bygningsinspektorat, gennem en længere periode forestået bl.a. istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på observatoriet i Brorfelde.

Fotografier: Rønnow Arkitekter og Kirstine Mengel

Gladsaxe Gymnasium

Gladsaxe Gymnasium blev opført i 1956 af arkitekterne Eva og Nils Koppel som en del af en større konkurrence for et kulturcenter i Buddinge by. Anlægget er kategoriseret som bevaringsværdigt.

Under den aktuelle rammeaftale med Gymnasiefælleskabet har Rønnow Arkitekter udført en helhedsplan for ud- og indvendig totalistandsættelse af det bevaringsværdige anlæg. Flere etaper af projektet er udført, mens andre er under projektering, udbud eller udførelse.

I 2016 blev der gennemført en større ombygning af drengeidrætssalen, hvor faciliteterne fik en generel opgradering og salens kvadratmetre blev optimeret. Senere på året blev arbejder på pigeidrætssale igangsat. I udgangen af 2016 var gymnasiets bygninger fuldt istandsat og moderniseret.

Fotografier: Rønnow Arkitekter og Kirstine Mengel

 

 

Herlev Gymnasium

Herlev Gymnasium og HF er opført i 1974 som Herlev Statsskole. Skolen tæller i dag ca. 800 elever og er beliggende tæt på Herlev Stadion og det grønne område Sømosen.

Rønnow Arkitekter har rådgivet gymnasiet i udarbejdelsen af et nyt indretningskoncept i forbindelse med etablering af nye Learning LABs.

Som et led i at gentænke det nuværende bibliotek og tilhørende studiearbejdspladser har vi foreslået 3 nye rumlige koncepter for indretningen, med etableringen af hhv. et Innovation LAB, et Communication LAB & et Book LAB. Rent konceptuelt har projektet søgt at udfordre den eksisterende vanetænkning omkring indretningen på gymnasiet. Målet var at skabe rumligt differentierede laboratorier for læring, der understøtter forskellige læringssituationer og forskellige sociale konstellationer. Learning LABs anerkender individuelle forskelligheder og skaber plads til, at den enkelte studerende kan finde lige netop den arbejdsplads, der passer til arbejdsopgaven, temperamentet og humøret den dag.

CBS Graduate House

Under rammeaftalen med Copenhagen Business School har Rønnow Arkitekter forestået en større istandsættelse og transformation af den oprindelige kapselfabrik og senere Privathospital Hamlet.

Bygningen, der er beliggende på H.V. Nyholms Vej 21 på Frederiksberg, er i projektet indrettet som kandidathus indeholdende bl.a. nye undervisningsfaciliteter, auditorier, produktionskøkken, kantine og grab’n go, arealer til læse- og gruppearbejde samt administrationslokaler.
Der er tilbygget og ombygget flere gange i og omkring det 6000m² store tidl. fabriksanlæg. Senest omkring år 1990, da Hamlet flyttede ind. I dag fremstår bygningen imidlertid som en imødekommende og moderne universitetsbygning, der danner optimale rammer for CBS’ kandidatstuderende.

Tegnestuen har udover ombygningen også udarbejdet designkonceptet for skiltning og wayfinding i bygningen samt varetaget opgaven med den komplette nyindretning af alle etagerne. Nyindretningen er blevet til i tæt samarbejde med CBS forskellige brugergruppe og har inkluderet et længere workshopforløb for de mange interessenter.

Opgaven er udført i samarbejde med Bascon (ingeniør) og C.F. Møller (landskab).

 

 

Christianshavns Gymnasium

Rønnow Arkitekter har siden 2012 varetaget totalrådgivning på Christianshavns Gymnasium i forbindelse med gennemførelsen af flere byggerier. Alle byggerierne har taget udgangspunkt i et ønske om at nytænke de eksisterende rammer, herunder undersøge muligheder for en bedre udnyttelse af de eksisterende, markante og bevaringsværdige bygninger på Christianshavn.

I 2012-13 har tegnestuen gennemført en række ombygnings- og istandsættelsesarbejder på gymnasiets hovedbygning og sidelænger, hvor der har været fokus på at omdanne og opgradere de eksisterende faciliteter for såvel lærere og elever.

Projekterne omfatter ombygning og udvidelse af lærerværelse, udvidelse og opgradering af lærerfaciliteter, fugtsikring og ombygning af auditorium samt omdannelse af den tidligere pigegymnastiksal til brug som samlingssal, elevarbejdspladser og uformelle undervisningssammenhænge.

Pga. et fortsat stigende elevantal og begrænset plads i det eksisterende bygninger, blev tegnestuen senest bedt om at undersøge potentialer for en udvidelse af gymnasiet. Flere scenarier var i spil og valget faldt i samråd med Stadsarkitekten på en udvidelse oven på de eksisterende, bevaringsværdige bygninger, de 140 år gamle, tidligere Nobels tobaksfabrikker. Bygningerne er tidligere overtaget af CG og er placeret på hjørnet af Bådsmadsstræde og Prinsessegade, overfor gymnasiets øvrige bygninger og ikke mindst Christiania.

I samarbejde med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører og bygherrerådgiver Emcon, har tegnestuen gennemført en omfattende ombygning og nedrivning af den eksisterende tagetage øverst på Fabrikken. Her er de uhensigtsmæssige lokaler og adgangsforhold nu fortid, og der er i stedet opført en fuld etage med tre funktionelle, store undervisningsfaciliteter med plads til læring, gruppearbejde, kreativt arbejde i nye billedkunstlokaler og ikke mindst rekreativt ophold på den nye tagterrasse øverst oppe med smukt kig til byens tage og spir.

I forbindelse med projektet er der opført et nyt tårn med nye adgangsmuligheder, en lys og rumlig trappekerne samt en ny elevator. Med de forbedrede tiltag er der skabt niveaufri adgang til alle etager og faciliteter på Fabrikken. Tårnet bruges samtidig som diskret nyt fyrtårn for gymnasiet, da logoet er placeret øverst oppe og er synligt fra de omkringliggende gader og arealer.

3 overordnede temaer har været omdrejningspunktet for det nye byggeri. Respekt. Inspiration & Fornyelse.

Respekt. For traditionerne og det eksisterende
Inspiration. I fortiden, nutiden og fremtiden
Fornyelse. Som et middel for forandring, forbedring og nye muligheder

Med baggrund i de 3 tematikker har tegnestuen søgt at skabe en tilføjelse til den gamle bevaringsværdige fabrik, dens omgivelser og disses præmisser og ikke mindst dens brugere.

En tilføjelse, der ikke mimer det gamle, men lader sig inspirere af det eksisterende – En ny arkitektur, der vidner om nutiden, peger på fremtiden og samtidig respekterer fortiden.

Det nye byggeri blev indviet ultimo 2014.

Fotografier: Rønnow Arkitekter og Kirstine Mengel

SOSU C Gladsaxe

Bygningsanlægget var oprindeligt tænkt som folkeskole og gymnasium og blev opført i etaper i årene 1955-64 efter en arkitektkonkurrence, vundet af arkitektparret Eva og Nils Koppel. Anlægget er kategoriseret som bevaringsværdigt og huser i dag også Gladsaxe Gymnasium.

 

Rønnow Arkitekter har projekteret og udført en etapevis ombygning og energirenovering på SOSU C i Gladsaxe. Projektet vedrører ombygning og energirenovering af hovedskolen, udført i fire etaper, samt af den tidligere pedelbolig. Projektet indbefatter bl.a. nye akustikløsninger, efterisolering af tagflader, nye gulvoverflader samt renovering af toiletfaciliteter og lærerkøkken mv. I den tidligere pedelbolig er facader og tag hhv. renoveret og udskiftet, og bygningen er nyindrettet med bl.a. nye faciliteter til gruppearbejde.

Allerød Gymnasium

Allerød Gymnasium er opført af Mangor & Nagel i 1980 mens udearealerne er smukt komponeret af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.

Gymnasiet er opført som med klassiske hjemklasser, hvor undervisningslokaler er placeret med direkte adgang til studie- og opholdsarealer på de store gangarealer, der alle leder hen til den store samlingssal centralt i bygningerne.

Bygningerne er opført i betonkonstruktioner, med bærende, markerede facadesøjler og en indvendig søjle/dragekonstruktion i jernbeton. Gavle fremstår i beton, mens de markante facader og brystninger er udfyldt med murværk i røde tegl.

Rønnow Arkitekter har opført en ny tilbygning til Allerød Gymnasium, der indeholder nye lærerfaciliteter, arbejdspladser og møderum. Samtidig har tegnestuen udført arbejder i den eksisterende del af gymnasiets bygningsanlæg, herunder etablering af et nyt ventilationsanlæg i klassefløjene samt ombygning af møderum mv.

Den nye tilbygning er placeret ved gymnasiets hovedindgang, hvor den rejser sig mod ankomsten gennem den smukke, omgivende park. Den nye tilbygning er udført med dobbeltfacader i perforeret, bronzeeloxeret aluminium, der danner en smuk kontrast til det eksisterende bygningsanlægs tunge materialer i tegl og beton.

Den perforerede facadebeklædning giver et let og forfinet udtryk til facaderne, der farvemæssigt harmonerer med det øvrige anlæg. Vinduespartierne dækkes delvist af den perforerede facade, der filtrerer lysindfaldet i rummene.

Den eloxerede facade er komponeret som en let og fortolket pendant til teglmurene, og perforeringen er således en afspejling af murværkets løberforbandt, med rektangulært hulmønster. Facadens brune nuance harmonerer med murenes let, flammerede brun/røde teglsten.

Indvendigt ligger den nye tilbygnings faciliteter i forlængelse af skolens lærerværelse, og tilbyder store åbne læreforberedelsespladser indrettet på forskellig vis, møderum, dialogrum og zoner med plads til uformelle samtaler. Markante åbninger i facaden og det gennemgående ovenlys i taget, lade lyset trænge ind og skaber samtidig en logisk forbindelse til den omgivende park mod øst og ankomsten mod syd.

Materialeholdningen i interiøret er holdt enkel, med smukke egetræsgulve, glaspartier med pladedøre i egetræ og moderne, let møblement med enkle farvestrøg.

Aarhus Universitet

Danmarks Pædagogiske Universitet i København, hører under Aarhus Universitet og er oprindeligt tegnet i 1941 som den tyske skole og børnehave i København. Den oprindelige arkitekt var den tyske Werner March. Projektet blev under Danmarks besættelse kun delvist realiseret og i efterkrigsårene overtaget af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Thomas Havning, der færdiggjorde anlægget i 1956.

AUDITORIUM, 2013
Rønnow Arkitekter har for Århus Universitet i samarbejde med Alectia udført en omfattende ombygning af et større auditorium på Danmarks Pædagogiske Universitet. Ombygningen omfatter nye af gulve og renovering af podieopbygning, ny belysning, ventilation og varme, udskiftning af auditoriemøbler, komplet nyt av-udstyr samt teleslynge og talevarslingsanlæg. I forbindelse med ombygningen er der endvidere foretaget pcb renovering og udskiftning af vinduer og facadedøre. Før renoveringen rummede auditoriet 145 personer. I dag er det sikret brandmæssigt, så personbelastningen og indretningen kan rumme 254 personer. Den nye indretning er desuden optimeret med tilgængelighedstiltag. Ombygningen er udført indenfor en meget begrænset tidsramme med en stram koordinering af entrepriserne og med forskellige udbud og finansieringer. Udover en generel optimering af faciliteterne, er der i projektet lagt vægt på høj kvalitet, brugerinddragelse og nøje overholdelse af den økonomiske ramme.

FESTSAL & TAG, 2013
Rønnow Arkitekter har ombygget og istandsat universitetets festsal og tilhørende scenerum. Samtidig har tegnestuen forestået omlægning af taget på det bevaringsværdige bygningsanlæg. Ombygningen tilgodeser brugernes krav om mere fleksibilitet og understøtter varierede muligheder for anvendelsen af nye læringsformer. Alle indgreb er samtidig udført med respekt for den oprindelige arkitektur og rumdisponering og der er lagt vægt på at styrke og videreformidle salens oprindelige, velbevarede udtryk, herunder de mange tidstypiske detaljer som vægpaneler, indfatninger og den særprægede loftskonstruktion. En særlig udfordring har været nænsomhed mod det originale i forbindelse med etablering af moderne AV-udstyr.

STUDIECAFÉ, 2013
Rønnow Arkitekter har istandsat og nyindrettet studiecafé og tilhørende udeareal. Projektet er udført med afsæt i ønsket om et multianvendeligt område, der giver mulighed for forskellige funktioner og som kombinerer et lækkert design med robuste materialer. I dagtimerne anvendes stedet som studiecafé med plads til både gruppearbejde og individuel fordybning. Om fredagen forvandles området til studiebar, hvor en hyggelig og afslappet atmosfære er i fokus. Til caféen hører en egen, fuldt udstyret bar samt depot/opbevaringsrum.

UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE
Rønnow Arkitekter har forestået istandsættelse af aulabygningen og bygning B, kantinen mm. på tag og fag. Herunder energioptimering og udskiftning af tegltage med specialfremstillede kviste og ovenlysvinduer, samt istandsættelse af facader og vinduer, herunder specialtegnede vinduer, alt med respekt for det oprindelige.

DPU

Danmarks Pædagogiske Universitet i København, hører under Aarhus Universitet og er oprindeligt tegnet i 1941 som den tyske skole og børnehave i København. Den oprindelige arkitekt var den tyske Werner March. Projektet blev under Danmarks besættelse kun delvist realiseret og i efterkrigsårene overtaget af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Thomas Havning, der færdiggjorde anlægget i 1956.

 

AUDITORIUM, 2013
Rønnow Arkitekter har for Århus Universitet i samarbejde med Alectia udført en omfattende ombygning af et større auditorium på Danmarks Pædagogiske Universitet. Ombygningen omfatter nye af gulve og renovering af podieopbygning, ny belysning, ventilation og varme, udskiftning af auditoriemøbler, komplet nyt av-udstyr samt teleslynge og talevarslingsanlæg. I forbindelse med ombygningen er der endvidere foretaget pcb renovering og udskiftning af vinduer og facadedøre. Før renoveringen rummede auditoriet 145 personer. I dag er det sikret brandmæssigt, så personbelastningen og indretningen kan rumme 254 personer. Den nye indretning er desuden optimeret med tilgængelighedstiltag. Ombygningen er udført indenfor en meget begrænset tidsramme med en stram koordinering af entrepriserne og med forskellige udbud og finansieringer. Udover en generel optimering af faciliteterne, er der i projektet lagt vægt på høj kvalitet, brugerinddragelse og nøje overholdelse af den økonomiske ramme.

 

FESTSAL & TAG, 2013
Rønnow Arkitekter har ombygget og istandsat universitetets festsal og tilhørende scenerum. Samtidig har tegnestuen forestået omlægning af taget på det bevaringsværdige bygningsanlæg. Ombygningen tilgodeser brugernes krav om mere fleksibilitet og understøtter varierede muligheder for anvendelsen af nye læringsformer. Alle indgreb er samtidig udført med respekt for den oprindelige arkitektur og rumdisponering og der er lagt vægt på at styrke og videreformidle salens oprindelige, velbevarede udtryk, herunder de mange tidstypiske detaljer som vægpaneler, indfatninger og den særprægede loftskonstruktion. En særlig udfordring har været nænsomhed mod det originale i forbindelse med etablering af moderne AV-udstyr.

 

STUDIECAFÉ, 2013
Rønnow Arkitekter har istandsat og nyindrettet studiecafé og tilhørende udeareal. Projektet er udført med afsæt i ønsket om et multianvendeligt område, der giver mulighed for forskellige funktioner og som kombinerer et lækkert design med robuste materialer. I dagtimerne anvendes stedet som studiecafé med plads til både gruppearbejde og individuel fordybning. Om fredagen forvandles området til studiebar, hvor en hyggelig og afslappet atmosfære er i fokus. Til caféen hører en egen, fuldt udstyret bar samt depot/opbevaringsrum.

 

UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

Rønnow Arkitekter har forestået istandsættelse af aulabygningen og bygning B, kantinen mm. på tag og fag. Herunder energioptimering og udskiftning af tegltage med specialfremstillede kviste og ovenlysvinduer, samt istandsættelse af facader og vinduer, herunder specialtegnede vinduer, alt med respekt for det oprindelige.

 

Holbæk Seminarium

Holbæk Seminarium er efter en landsdækkende arkitektkonkurrence opført 1965 af arkitekterne Gehrdt Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau. Det består af seminariebygninger, funktionærboliger samt kollegium. Anlægget er beliggende i et smukt, grønt område ved Holbæk og blev fredet i 2010.

 

OMBYGNING OG BYGNINGSSYN
Inden anlægget blev fredet, har Rønnow Arkitekter for University College Sjælland, UCSJ, forestået ombygning af naturfagslokaler og faglokaler i hovedbygningen. Under UCSJ har vi endvidere foretaget bygningssyn og udarbejdet 10-års vedligeholdelsesplaner samt bistået ved løbende vedligeholdsopgaver.

 

I 2010 overtog Holbæk Kommune bygningerne. Tegnestuen har for kommunen udført analyser for bygningernes fremtidige anvendelse til CSU – Center for Specialundervisning, der repræsenterer en brugergruppe med høje krav til tilgængelighed. Efterfølgende har vi forestået første etape af istandsættelse og ombygning af to fløje til voksenafdelingen samt fungeret som bygherrerådgiver for kommunen i forbindelse med den øvrige ombygning af anlægget.

Samtlige indgreb er foretaget med respekt for det oprindelige bygningsanlægs hovedstruktur og i harmoni med de eksisterende materialer og farver.

 

FREDNINGSMANUAL
Vi har for Kulturstyrelsen og Holbæk Kommune udarbejdet en omfattende fredningsmanual over Holbæk Seminarium. Fredningsmanualen kortlægger de bærende fredningsværdier, så det sikres at bygningernes karakteristika bevares for eftertiden.

 

Birkerød Gymnasium

Rønnow Arkitekter har for Universitets- & Bygningsstyrelsen, UBST, og Birkerød Gymnasium udført en omfattende ombygning og istandsættelse på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole.

Bygningsanlægget er opført i 1967 er beliggende smukt og naturskønt ned til Dumpedalen i Birkerød.

Projektet omfatter bl.a. ombygning og istandsættelse af gymnasiets tidligere gymnastiksal, der nu er omdannet til tre nye auditorier med undervisningsfaciliteter, der tilgodeser mangeartede undervisningsformer. Samtidig er der udført en omfattende ombygning af dele af skolens hovedfløj med nye administrations- og lærerfaciliteter, der med bl.a. nye glaspartier, ovenlys, nyt inventar og kunstnerisk udsmykning er med til, både visuelt og funktionelt at åbne administrationen mere op og ’byde velkommen’ for såvel offentligheden som for de mange daglige brugere.

Indgrebene er udført så de dels tilgodeser de eksisterende bygningers kvaliteter og disponering, samtidig med at nutidige krav og behov for ændret funktion, organisering samt arbejds- og studiemiljø er tilgodeset.

Øregård Gymnasium

Det traditionsrige Øregård Gymnasium har siden 1924 haft hjemme på Gersonsvej i Gentofte. Den nyklassicistiske hovedbygning er opført som aulaskole, tegnet af arkitekterne G.B. Hagen og Edvard Thomsen. Anlægget er siden suppleret med en rektorbolig (nu billedkunsthus), idrætsbygninger opført i 1971 af Bornebusch samt musikhus i skolegården, opført i starten af 00’erne af Nøhr & Sigsgaard.

Rønnow Arkitekter har forestået opførelsen af to nybyggerier til det delvist fredede og bevaringsværdige anlæg; et nyt biblioteks- & videnshus og en ny undervisningsbygning, Innovationshuset. Herudover har vi forestået restaurering og respektfuld ombygning af hovedbygningen og rektorboligen med etablering af nye, fleksible undervisnings- og opholdslokaler, samt ombygget idrætsfaciliteterne i Bornebusch’ bevaringsværdige gymnastiksalsbygninger.

INNOVATIONSHUS
Det nye innovationshus, der indeholder auditorium, undervisningsrum og elevarbejdspladser og er indviet i efteråret 2014. Den L-formede bygning åbner sig op mod et nyt udeareal som giver rum for ophold, pause og aktivitet, og sammen med gymnasiets øvrige bygninger danner et samlet campusmiljø. Bygningen med det moderne formsprog kompletterer det varierede anlæg på dynamisk vis og harmonerer med sine glaspartier, grå betonfacader med marmortilslag godt med den nærliggende, fredede hovedbygning, bl.a. via de specialdesignede facadeelementer, der i farvetonen tager udgangspunkt i hovedbygningens gråpudsede murværk.

VIDENSHUS & BIBLIOTEK
Tegnestuen har udført en større ombygning og totalistandsættelse af Øregård Gymnasiums bevaringsværdige idrætsbygninger samt en tilbygning med nyt bibliotek & videnshus. De bevaringsværdige idrætsbygninger er opført i 1971 i tegl, beton og træ, tegnet af Gehrdt Bornebusch.

Istandsættelsen af idrætsbygningerne omfattede bl.a. opgradering af omklædnings- og badefaciliteter, nye fitnessrum, styrketræningsfaciliteter og dansesal. Ventilationsanlæg og udtjente installationer blev udskiftet og bygningerne blev sikret brandmæssigt med nyt ABA-anlæg. Endvidere blev der udført en omfattende PCB- og asbestsanering.

Ved gavlen af idrætsbygningerne har tegnestuen opført en ny tilbygning, indeholdende gymnasiets omfattende biblioteksfunktion og studiecenter for eleverne. Det nye videnshus er integreret med skolens idrætslokaler, hvor eleverne kan boltre sig, mens kammeraterne ser på gennem glaspartier i videnshusets vægge. Bygningens foranderlige og transparente facade går i dialog med de eksisterende bygninger og skaber samtidig en spændende overgang mellem det liv, der udspiller sig inde i bygningen, og omgivelserne udenfor.

OPLYST UNDERGRUND
Tegnestuen har forestået ombygning og revitalisering af den krypten på gymnasiet, beliggende under den glasoverdækkede aula i den fredede, nyklassicistiske hovedbygning.

Projektet har fokuseret på at omdanne de mørke uharmoniske lokaler i krypten med en klarere rumlig organisering for etablering af nye, alternative læringsmiljøer for skolens elever.

De forskellige zoner er indrettet med bl.a. dialogrum, refleksionshuler, spise- og udstillingsområde samt brainstormceller mv. Alt sammen organiseret omkring en central akse med gallerigang samt et større torv til brug for teater, fremlæggelser, ophold i frikvarterer etc.

OMBYGNING AF UNDERVISNINGSLOKALER OG STUDIEFACILITETER
For Universitets- & Bygningsstyrelsen, UBST, har vi udført ombygningsarbejder på anlægget, herunder ombygning og restaurering af den fredede hovedbygning fra 1923 og den bevaringsværdige tidl. rektorbolig med etablering af nye, fleksible undervisningslokaler.

De nye undervisnings- og faglokaler er udført med respekt for den oprindelige arkitektur og rumdisponering samtidig med at de tilgodeser gymnasiets ændrede behov og mangeartede undervisningsformer. Bl.a. er der udført nye, mobile vægge, der skaber mulighed for større variation i den daglige brug af lokalerne. Endvidere er indeklima og miljø vægtet højt, således at der bl.a. er etableret et nyt effektivt, mekanisk ventilationsanlæg og gamle utidssvarende installationer er udskiftet med nye energibesparende tiltag.

Fotografier: Rønnow Arkitekter og Kirstine Mengel

Ordrup Grymnasium

Ordrup Gymnasium i Charlottenlund består af flere bevaringsværdige bygninger opført fra begyndelsen af 1900-tallet. De smukke bygninger er opført i nationalromantisk stil i blankt murværk med skifertage og mange dekorative detaljer, bl.a. flere murværks- og malerdekorationer.

 

Rønnow Arkitekter har gennemført flere projekter på gymnasiet for både Universitets- & Bygningsstyrelsen, UBST, og Ordrup Gymnasium selv, herunder mellem 2008 og 2010 ombygning og renovering af musiklokaler og administrationsfaciliteter, udskiftning af skifertage, forbedring af indeklima samt vinduesrenovering.

University College Sjælland

University College Sjælland, UCSJ, er en professionshøjskole, som tilbyder uddannelse indenfor pædagog– og socialfaglige, sundhedsfaglige og lærerfaglige områder. UCSJ har afdelinger i Sorø, Roskilde, Slagelse, Næstved, Vordingborg og Nykøbing Falster.

Rønnow Arkitekter forestår udførelsen af periodiske 10-års vedligeholdsplaner samt løbende rådgivning vedr. vedligeholds- og istandsættelsesarbejder samt ombygnings- og revitaliseringsprojekter på bygningsanlæggene tilhørende UCSJ. I perioden har vi bl.a. på Campus Næstved forestået etablering af nyt produktionskøkken og nyindretning af kantineområde med nye elevarbejdspladser. Der er endvidere udført ombygning og nyindretning af eksisterende kontorer for etablering af nyt studieservicecenter med fælles receptionsområde samt et tværfagligt ”sundheds-lab”.  I Nykøbing har vi udført ombygning og nyindretning af bibliotek samt undervisnings- og gruppearbejdslokaler og i Sorø er der ad flere omgange gennemført ombygninger af bl.a. bibliotek, auditorium, kontor- og undervisningslokaler samt møde- og toiletfaciliteter.

Se mere om de enkelte ejendomme under Projekter.