Arkiver

Augustenborg Slot

Som led i regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser, skal Augustenborg slot på Als fremover huse ca. 300 arbejdspladser for Natur Erhvervstyrelsen. Visionen er at skabe inspirerende og tidssvarende rammer i slottets fredede hovebygning. Augustenborg Slot er bygget i anden halvdel af 1700-tallet, men bærer indvendigt præg af store ombygninger som følge af skiftende funktioner. Senest har slottet i mere end 80 år fungeret som psykiatrisk hospital.

Rønnow Arkitekter har i samarbejde med Hoffmann A/S og Rambøll A/S udarbejdet et forslag til ombygning af slottet, som led i en totalentreprisekonkurrence. Hovedfokus i opgaven har været balancegangen mellem hensyntagen til slottets bærende fredningsværdier og samtidig at skabe attraktive og tidssvarende fysiske rammer, forankret i en holistisk bæredygtig tilgang, for de nye brugere. Vi vandt desværre ikke opgaven.

Ombygningerne omfatter i hovedtræk etablering af tekøkken, printrum, garderober, teknikrum og nye toiletfaciliteter. Her anvendes gedigne materialer, der i et æstetisk og stilrent formsprog understøtter den moderne arbejdsplads og slottets eksisterende arkitektoniske kvaliteter. Der er lagt vægt på enkle, moderne og funktionelle planløsninger, der sikrer optimale sammenhænge i mødet med de eksisterende strukturer. Tilbuddet tilgodeser således både den nye funktion og de iboende kvaliteter og rumlige hierarkier, som Augustenborg rummer. Det fredede bygningsanlæg fremtidssikres i forslaget på en måde, hvor fortid og nutid mødes på en værdiskabende og respektfuld måde.

Kronborg Slot

Kronborgs historie går tilbage til 1420’erne, hvor Erik af Pommern opfører “Krogen”, en borg hvorfra kongen kunne kontrollere skibsfarten i Øresund. Navnet Kronborg opstår i 1577 under Kong Frederik II, der i årene 1574-85 udfører en omfattende modernisering af slottet i renæssancestil. Kronborg brænder i 1629, hvor kun slotskirken overlever. Christian IV genopbygger derefter slottet i den barokke stilart. Efter Svenskekrigene blev de ydre fæstningsværker opført. Fra 1785-1923 bruges anlægget som kaserne. Slottet er i dag genopbygget som i Frederik II og Christian IV’s tid og er i 2000 udnævnt til verdensarv af UNESCO.

Rønnow Arkitekter har på Kronborg Slot og omkringliggende bygninger udført vedligeholdsarbejder for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, herunder istandsættelse af kobbertårne, etablering af brandledninger til slottet samt facadeistandsættelser på en lang række af de tilhørende bygninger.

Rosenborg Slot og Have

Rosenborg Slot blev opført som lysthus af Christian IV i 1606-07 i nederlandsk renæssancestil. Slottet blev i første halvdel af 1600-tallet udvidet af flere omgange, senest i 1633, hvor slottet fik den udstrækning vi kender i dag. Bygningen er opført i røde teglsten med vinduesindfatninger, vandrette bånd og hjørnekvadre i sandsten.

Størstedelen af bygningerne under Rosenborg og i Kongens Have er fredede.

 

Rønnow Arkitekter har siden 2012 udført løbende vedligehold på Rosenborg Slot og omkringliggende bygninger samt værker i haven, herunder omfattende istandsættelse af en række pavilloner i Kongens Have, istandsættelse på tag og fag af flere aftægtsboliger samt istandsættelse af vinduer og sandstensindfatninger på Slottet. Herudover har vi forestået en gennemgribende istandsættelse af den omkransende voldgravsmur, der var delvist nedstyrtet.

Lindegade 3

Lindegade 3 er en fredet byejendom fra 1680, beliggende i Kalundborg.

 

Rønnow Arkitekter har for en privat bygherre udført registrering/opmåling, skitsering, myndighedsprojekt samt projektering i forbindelse med en omfattende facadeistandsættelse, tagudskiftning og etablering af lejligheder i tagetagen og på 1. sal af ejendommen.

 

Bernstorff Slot

Bernstorff Slot er opført 1759-65 af den franske arkitekt Nicolas Henri Jardin som sommerresidens til udenrigsministeren, grev Johan Hartvig Ernst Bernstorff. Bygningen omtales som landets første klassicistiske bygningsværk.

I 1842 købte Kong Christian d. 8. ejendommen og den blev brugt af kongefamilien, indtil den i 1941 overgik til Civilforsvarsstyrelsen (Beredskabsstyrelsen) som befalingsskole.

Rønnow Arkitekter har i perioden 2004-2007 forestået generelt tilsyn og løbende vedligeholdelse af hele bygningsanlægget hørende til Bernstorff Slot.

I 2005-06 er der udført ind- og udvendige istandsættelsesarbejder af det tilknyttede Thehus, der er indrettet med diverse udstillingsfaciliteter, som formidler den omgivende rosenhave.

I 2007-08 har tegnestuen for Slots- og Ejendomsstyrelsen og i samarbejde med Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S renoveret og delvist genopført havemurene ved gartneriområdet, efter den tidligere havemur væltede i en storm.

 

 

Charlottenlund Slot

Charlottenlund Slot er opført i midten af 1700-tallet af prinsesse Charlotte Amalie. Materialerne til opførelsen kom i vidt omfang fra Københavns Slot som blev nedrevet på det tidspunkt. I 1880-81 blev slottet udvidet og ændret drastisk, idet det fik kuppel og sidefløje. Arkitekten bag denne ombygning var Ferdinand Meldahl.

Slottet blev fredet i 1918.

Tegnestuen har for Slots- og Ejendomsstyrelsen, SES, i perioden 2004-2007 varetaget generelt tilsyn, udført bygningssyn og løbende vedligehold af anlægget.

I 2005 blev der foretaget en udvendig restaurering af den bevaringsværdige, tilhørende Kavalergård, herunder udskiftning af mansardtag med skifer og renovering af facader. Kavalergården er indrettet som kontorer samt forskning og uddannelse.

Kavalergården på Charlottenlund Slot blev opført 1844. I 1883 blev den ombygget som staldbygning af Meldahl og i 1936 ombyggede Kgl. Inspektør Thorvald Jørgensen Kavalergården.

Fredensborg Slot

Fredensborg Slot blev bygget som jagtslot for Frederik 4. af arkitekt J.C. Krieger. Byggeriet blev påbegyndt i 1719. Hovedslottet blev indviet i 1722 og kirken i 1726. Slottet blev senere ombygget og udvidet under Christian 6., Frederik 5. og Dronning Juliane Marie af arkitekterne Nicolai Eigtved, L. de Thurah og C.F. Harsdorff. Slottet danner ofte ramme om store begivenheder i Kongehuset og regentparret benytter primært slottet om foråret og efteråret.

Rønnow Arkitekter har i perioden 2000-2007 løbende udført bygningssyn, vedligeholdelsesplaner og langtidsbud­getter for det fredede anlæg på Fredensborg Slot.

For Slots- og Ejendomsstyrelsen gennemførte vi i årene 2000 – 2003 udvendig istand­sættelse af tage og facader på Hovedslottet, Ottekanterne, Garagerne, Kancellihuset, Lange Stald, Personalefløjen, Marke­tenderiet, Kasernen, Hoftelegrafen, Ishuset og Sprøjtehuset. I 2005-2006 er der gennemført restaurering af Lille Spisestue og Barokspisestuen i Hovedslottet samt nyindretning af storkøk­kenet i Østre Ottekant.

Derudover har vi forestået løbende vedligehold og istandsættelse ved bl.a. brugerskifte m.v. af bygningerne i 2004-2007.

Roskilde Palæ

Roskilde Palæ er opført i 1733 for kong Christian VI med Lauritz de Thura som arkitekt. Hele anlægget er udformet som et typisk europæisk barokanlæg og var bygget til brug for kongen og hoffet i forbindelse med de store kirkelige ceremonier i Domkirken. Bygningen er i dag fredet.

På nær nogle ganske få og ubetydelige ændringer står “Roskilde Kongelige Pallads” i det ydre præcis som da Thura havde afsluttet byggearbejderne i 1735, men i det indre er palæet ganske væsentlig ændret i tidens løb. Kun to rum har bevaret deres oprindelige udseende, nemlig trapperummet med den store, såkaldte “italienske” baroktrappe og Landemodesalen på 1. sal, hvorfra Absalonsbuen fører over til Domkirken.

 

Rønnow Arkitekter har i perioden 1982-2007 løbende udført bygningssyn, vedligeholdsplaner og langtidsbudgetter for det fredede anlæg, og har stået for gennemførelsen af en række byggearbejder. Biskoppens bolig og Stiftsøvrighedens kontorer er blevet hovedistandsat og såvel Lande­modesalen som baroktrappen er blevet omfattende restaureret. Endvidere har vi udarbejdet et projektforslag til reetablering af stæn­derforsamlingssalen, som tidligere har ligget i hovedbygningens 1. sals etage.

Anlægget indeholder bl.a. bispebolig og Stiftsøvrighedens kontor, Museet for Samtids­kunst, Roskilde Kunstforening og Palæsamlingerne.

Nyborg Slot

De første dele af det, der i dag udgør Nyborg Slot kan dateres tilbage til 1100-tallet. Formodentlig erstattede slotsanlægget det tidligere Gammelborg på samme sted. Slottet var strategisk godt placeret ved Bæltets smalleste sted. Bygningen har gennem tiderne gennemgået mange om- og tilbygninger. Efter Svenskekrigene i 1658-59 henstod slottet i mange år. Det Nyborg Slot, vi kender i dag, er karakteriseret af en gennemgribende restaurering i 1914-25 udført af arkitekt Mogens Clemmensen.

Tegnestuen har for Slots- & Ejendomsstyrelsen forestået Nyborg Slots restaurering og vedligeholdelse i 2 perioder fra 1995-2008. I 2005 blev nordtårn og valm udskiftet, i 2007 slottets østside. Stenene til arbejdet er specialfremstillet håndstrøgne vingetegl efter model af Clemmesens vingetegl fra 1920erne. Tegnestuen udarbejdet to prospekter til brug for fondsansøgninger. Prospekterne omhandler skitseforslag, dels til et besøgs-/ formidlingscenter i slottets kælder, dels et belysningsprojekt af slottet i alle stokværk.

Gl. Estrup

Herregårdsanlægget Gl. Estrup er i sit anslag middelalderligt med hovedbygningen liggende utilgængeligt i et sumpet område og med vandfyldte grave omkring. Udenfor gravene ligger selve avlsgården med dens kæmpemæssige stald- og lade anlæg.

Arkitektonisk er anlægget i dag behersket af renæssancestilen fra ombygningen i 1617-30.

I 1930 blev hovedbygningen skænket til oprettelsen af Jyllands Herregårdsmuseum, og i 1969 købte Staten avlsbygningerne til Dansk Landbrugsmuseum. Med samlingen af de to museer, Herregårdsmuseet og Landbrugsmuseet, blev anlæggets oprindelige helhed genetableret.

Tegnestuen har i en lang periode forstået vedligeholdelse og restaurering af herregårdens mange fornemme interiører.

Liselund Gamle Slot

Liselund gl. Slot er opført af franskmanden Antoine de Bosc de la Calmette, der var europæisk orienteret og inspireret af Jean-Jacques Rousseaus tanker om naturen. Calmettes kone Elisabeth Isling var af tysk afstamning, og det lille slot var en gave til hende – deraf navnet Liselund.

 

Tegnestuen har gennem 45 år restaureret og vedligeholdt Liselund gamle Slot, tillige med Norske Hus, Schweizerhytten, Det Kinesiske Lysthus, Bondegården og de øvrige små bygninger, der som “sætstykker” i et romantisk teater udfolder sig i en landskabspark tæt på Møns Klint med kunstigt opstemte søer og vandfald.