Arkiver

Kgl. Bygningsinspektorater

Rønnow Arkitekter har i sammenlagt over 3 årtier haft en rammeaftale med den danske stat om 1 ud af 5, senere 2 ud af 4 bygningsinspektorater i Danmark.

Arbejdet under rammeaftalerne omfatter gennemførelsen af periodiske syn, udarbejdelsen af tilstandsrapporter og ti-årige vedligeholdsplaner samt gennemførelse af vedligeholdsopgaver og om- og tilbygningsprojekter på statens fredede bygninger og andre statslige bygninger, som har arkitekturhistorisk og kulturel betydning. Desuden fungerer vi som statens konsulenter for Kirkeministeriet, Stifterne, Provstierne og Menighedsrådene i sager vedrørende kirker, kirkelige anlæg og omgivelser.

Under inspektoraterne, der har omfattet store dele af Sjælland, Fyn, Lolland-Falster, Bornholm og København, har vi haft opgaver på bl.a. Fredensborg Slot, Kronborg Slot og Fæstning, Rosenborg Slot og Have, Det Kongelige Teater, Det Kongelige Bibliotek og mange andre bygninger og anlæg.

 

 

 

 

Åbrinken

Åbrinken i Virum er et rækkehusområde opført i 1954-55 af Johan Christensen & Søn. Området består af 2 typer boliger, der ligger i et skrånende terræn. Terrænstigningen afspejler sig i spring i tagfladerne, som sammen med den oprindelige, markante farvesætning er kendetegnende for området.

Et ensartet arkitektonisk udtryk var udgangspunktet i 1950’erne, men be­byggelsen opleves i dag som varieret og med en rar atmosfære. Dette understreges de steder, hvor den oprindelige detaljeringsgrad er bevaret, matrikelskel er klart defineret af begrønning og forhaverne samtidig fungerer som en levende overgangszone mellem offentlig vej og privat bolig.

Med afsæt i en stærk grundejerforening har Åbrinkens beboere et stort ønske om at synliggøre de arkitektoniske værdier og bevare kvaliteterne i det område, som de bor og opholder sig i. Rønnow Arkitekter har for Åbrinkens Grundejerforening udarbejdet en analyse og værdisætning af rækkehusområdet samt en række anbefalinger til fremtidigt vedligehold og ombygninger. Desuden har Rønnow Arkitekter været bygherrerådgiver i forbindelse med den bevarende lokalplan, som er under udarbejdelse.

Sorø Akademi

Sorø Akademi omfatter dels Sorø Akademis Skole, dels Sorø Akademis Stiftelse og har rødder helt tilbage til biskop Absalons cistercienserkloster fra 1162. Lauritz de Thurah ombyggede de gamle klosterbygninger omkring 1740. Hovedbygningen nedbrændte i 1813, men to bevarede professorboliger, de såkaldte Molbechs Hus og Ingemanns Hus, giver et indtryk af Lauritz de Thurahs byggestil. Den nuværende hovedbygning, er opført 1822-27 af Peder Malling og indvendig udsmykket af Georg Hilker. Selve akademiområdet, hvortil der er adgang gennem Klosterporten, omfatter bl.a. Peder Mallings bygning med Sorø Akademis Skole, Sorø kirke, Rektorgården, Alumnaterne og Biblioteksbygningen.

Flere af bygningerne er i dag fredet.

Rønnow Arkitekter har for Slots- og Ejendomsstyrelsen udført en større ombygning og modernisering af værelser for Sorø Akademis kostelever og tilhørende lærerboliger. Endvidere har tegnestuen forestået opførelsen af en ny tilbygning med elevværelser/alumnat.

For Undervisningsministeriet har tegnestuen i perioden 1982-2003 desuden gennemført generelt tilsyn med hele bygningsanlægget og der er udarbejdet langtidsplan for bygningsanlæggets modernisering, vedligeholdelse samt gennemførelse af arbejderne.

I forbindelse med det Kongelige Bygningsinspektorat har Rønnow Arkitekter igen fra 2016 for Ministeriet for Børn, Unge & Ligestilling/MBUL fået opgaven at varetage det almindelige vedligehold på akademiets smukke bygninger.

Christiansfeld gamle skole

Boligselskabet Domea og Kolding Kommune udskrev i 2016 en arkitektkonkurrence om nye almene familie boliger i UNESCO-byen Christiansfelds historiske centrum. Hovedparten af Christiansfelds bykerne er opført mellem 1773-1800 og byen er et af de tidligste, bevarede eksempler på en egentlig planlagt by i Danmark.

Vi deltog i konkurrencen i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten.

Opgaven omfattede indretning af boliger i tre fredede skolebygninger på Lindegade. En nyere bygning på Nørregade skulle samtidig vige for et helt nyt byggeri blandt de historiske bygninger. Visionen var at det nye almene boligområde blev udført i en arkitektonisk ligeværdig kombination af restaurering og nybyggeri.

Hovedfokus i udformningen af de nye bygninger lå i at fortolke og videreudvikle de arkitektoniske kvaliteter, som kendetegner verdensarven og dermed styrke beboernes og de besøgendes oplevelse af en enestående, bevaringsværdig, levende og aktiv by.

Vi mener, at der i mødet mellem nyt og gammelt er et stort potentiale for at skabe merværdi – det kan ofte netop være i denne sammenstilling, at beskueren får øjnene op for det særligt smukke ved en ældre eller en ny bygning.

Illustrationer; Tegnestuen Vandkunsten og Rønnow Arkitekter.

Vindekilde Strandvej

Tegnestuen har for en privat bygherre udført restaureringen af et trælænget stråtækket sommerhus i bindingsværk. Sommerhuset er beliggende i et naturfredet område. Arbejdet omfattede istandsættelse af facader og nyt stråtækket tag, indvendig efterisolering, nye gulve og toiletter.

Bredeslippe 9-11

I middelalderen var Bredeslippe i Ribe hjemsted for fattigfolk og bysamfundets lavest stillede. I dag er mange af bygningerne i gaden enten fredede eller bevaringsværdige, og slippekvarteret udgør et særligt karaktergivende træk i Ribes gamle bykerne.

Rønnow Arkitekter har i 2009-11 bistået ejeren af Bredeslippe 9-11 i en gennemgribende ombygning, restaurering og istandsættelse af det kraftigt forfaldne byhus.

Byggesagen blev gennemført med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og Esbjerg Byfond. Restaureringen blev endvidere i efteråret 2011 tildelt Esbjerg Byfonds bevaringspris og er bl.a. omtalt i By & Land.

Lindegade 3

Lindegade 3 er en fredet byejendom fra 1680, beliggende i Kalundborg.

Rønnow Arkitekter har for en privat bygherre udført registrering/opmåling, skitsering, myndighedsprojekt samt projektering i forbindelse med en omfattende facadeistandsættelse, tagudskiftning og etablering af lejligheder i tagetagen og på 1. sal af ejendommen.

 

Rostgårdhus

Bygningen er opført i bindingsværk i 1917 og er en genopførelse af den historiske hovedbygning fra Rostgaard’ernes ejertid.

Efter i flere år at have stået uanvendt, har Rønnow Arkitekter for Skov- og Naturstyrelsen i 2007-2008 forestået den indvendige ombygning og istandsættelse af bygningen, herunder udskiftning af installationer samt eftergang og udbedring af konstruktioner for råd og svamp. Den smukke ejendom fungerer sidenhen som tidsvarende og funktionel bolig for skovridderen ved Kronborg Skovdistrikt.

Gammel Mønt

Gammel Mønt 41 er et stort og prægtigt hjørnehus, som blev opført kort efter den store københavnske brand, som rasede i 3 døgn i oktober 1728 og ødelagde næsten en tredjedel af byen. Genopbygningsarbejdet var overvældende og blev naturligt nok noget standardiseret. Datidens bedste arkitekter, bl.a. J. C. Krieger, tegnede forbilleder. Bygningerne fra denne periode kaldes i dag “ildebrandshuse”.

 

Da Rønnow Arkitekter begyndte restaureringen, havde bygningen helt mistet sine karakteristiske, arkitektoniske træk. Generelt havde huset ikke været grundigt istandsat og vedligeholdt i løbet af de 250 år siden opførelsen. Bygningen er nænsomt restaureret og istandsat med baggrund i vores historiske viden og erfaringer fra restaurering af andre “ildebrandshuse” på bl.a. Gråbrødretorv og Landemærket.