Arkiver

Kgl. Bygningsinspektorater

Rønnow Arkitekter har i sammenlagt over 3 årtier haft en rammeaftale med den danske stat om 1 ud af 5, senere 2 ud af 4 bygningsinspektorater i Danmark.

Arbejdet under rammeaftalerne omfatter gennemførelsen af periodiske syn, udarbejdelsen af tilstandsrapporter og ti-årige vedligeholdsplaner samt gennemførelse af vedligeholdsopgaver og om- og tilbygningsprojekter på statens fredede bygninger og andre statslige bygninger, som har arkitekturhistorisk og kulturel betydning. Desuden fungerer vi som statens konsulenter for Kirkeministeriet, Stifterne, Provstierne og Menighedsrådene i sager vedrørende kirker, kirkelige anlæg og omgivelser.

Under inspektoraterne, der har omfattet store dele af Sjælland, Fyn, Lolland-Falster, Bornholm og København, har vi haft opgaver på bl.a. Fredensborg Slot, Kronborg Slot og Fæstning, Rosenborg Slot og Have, Det Kongelige Teater, Det Kongelige Bibliotek og mange andre bygninger og anlæg.

 

 

 

 

Christians Kirke

Rønnow Arkitekter er rådgiver for Christians Sogns Menighedsråd vedrørende den løbende vedligeholdelse af Christians Kirke & Stanleys Gård på Christianshavn.

Christians kirke er opført i 1700-årene af Kgl. Hofbygmester Nicolai Eigtved. Den har et helt unikt interiør med loger i flere etager, udført i træ. Logerne er medvirkende til kirkerummets fantastiske akustik, og kirken anvendes derfor ofte til musiske optrædener.

Tegnestuen har i samarbejde med en kunsthistoriker udarbejdet en historisk rapport og forslag til istandsættelse kirkens indre med loger, panelvægge, gulve, trapper m.v. Blandt andre projekter kan nævnes et tilgængelighedsprojekt, med etablering af lift m.v., nye forsatsvinduer samt projekt til energibesparende foranstaltninger og forbedring af klimaet.

Maribo Domkirke

Maribo Domkirke er bygget i 1400-tallet ved siden af det kort tid forinden opførte birgittinerkloster, der blev grundlagt af Erik af Pommern. Først i 1804 blev kirken omdannet til domkirke og er i dag det eneste der er tilbage af det gamle kloster. Kirken er derudover Danmarks eneste egentlige hallekirke. Det vil sige en kirke, der består af tre næsten lige høje skibe under fælles tag.

 

Rønnow Arkitekter har i over 20 år udført løbende vedligeholdsarbejder på Maribo Domkirke.

Herunder er der udført en større istandsættelse af taget med udskiftning af tagsten og etablering af fast undertag på kirkens skib. Der er etableret trapper og gangbroer, samt nydækning af stræbepiller med kobber.

Endvidere har vi udført ombygning af kirkens knæfald, alterpodie og prædikestol samt en istandsættelse af kirkens blyindfattede vinduer og en omfattende indvendig istandsættelse, herunder kalkning af kirkerummet og projekt til istandsættelse af stolestader.

Odden Kirke

Odden Kirke ligger på Sjællands Odde i landsbyen Overby og kan dateres tilbage til omkring år 1300. Kirken er opført i røde munkesten lagt i munkeskifte og har oprindeligt stået som blankt murværk. I 1830’erne undergik bygningen dog en større istandsættelse, hvor murene blev kalket røde, hvorved bygning fik det karakteristiske ydre, vi kender i dag.

 

Rønnow Arkitekter er arkitekt for Menighedsrådet og bistår ved løbende istandsættelsesprojekter. Her kan nævnes indvendig istandsættelse kirken, herunder ny farvesætning af stolestader, inventar og træværk, ombygning af kor og alterskranke samt udførelse af nyt orgel.

Skt. Petri Kirke

Skt. Petri Kirke omtales første gang i 1304, men stammer formodentlig tilbage fra 1200-tallet. I 1536 nedlægges bygningen som kirke og indrettes til klokke- og kanonstøberi. I 1585 får Skt. Petri menighed kirken overdraget af kong Frederik 2. og kirken gennemgår en restaurering ved arkitekt og billedhugger Hans van Steenwinckel. Begravelseskapellerne, der omkranser den såkaldte Urtegård, er opført løbende i perioden 1648-83. J.C. Krieger genopbygger kirken efter branden i 1728 og tårnet ombygges med nyt spir i 1758. Kirke og gravkapeller genopbygges igen efter branden i 1807.

Kirken har endvidere gennemgået to store indvendige ombygninger, i 1865-66 af H.C. Stilling og i 1995-99 af arkitekt Hans Munk Hansen. Siden 1585 har kirken været centrum for den tyske evangelisk-lutherske menighed.

 

Rønnow Arkitekter har på Skt. Petri Kirke og Gravkapeller udført udvendige vedligeholdsarbejder, herunder istandsættelse af murværk, eftergang af tage, maling af træværk mm. Endvidere har vi forestået en omfattende registrering og tilstandsvurdering af samtlige af kirkens udvendige gravminder og epitafier.

Vig Kirke

Vig Kirke består af et skib fra 1100-tallet og et nyere kor, ombygget og udvidet i 1400-tallet.
Rønnow Arkitekter har forestået udskiftningen af det eksisterende varmeanlæg i kirken. Rørføringen er nedlagt i gulvet og stolestaderne har fået nye konvektorer under sæderne.

 

Karlslunde Strandkirke

Rønnow Arkitekter har i foråret 2013 lavet et konkurrenceforslag til en ny tilbygning i forbindelse med Karlslunde Strandkirke.

Kirken, som er tegnet af tvillingerne Ib og Jørgen Rasmussen, er kendetegnet ved stor omhyggelighed i brugen af holdbare og enkle naturmaterialer. Materialer der patinerer smukt gennem brug, lige fra mursten til de karakteristiske gulvklinker med tilhørende hulkehls-sokler, samt revledørene i ubehandlet træ. Udvendigt er det især det store kobbertag i kontrast til de røde mursten, der tegner kirken. Kirkerummet med tilhørende funktioner har et klart hierarki, hvor selve kirkerummet danner det naturlige midtpunkt og hvor birummene danner kontrasten og markerer overgangen til det større kirkerum.

Haslev Kirke

Rønnow Arkitekter har i samarbejde med ISC Rådgivende Ingeniører udført projektering, byggeledelse og tilsyn af opførelse ved Haslev ny Sognegård.

Sognegården er en tilbygning til Haslev Kirke, hvor der er stillet høje funktionelle og æstetiske krav til tilpasning af de nye bygninger til det historiske bygningsværk.

Den nye sognegård er opført for at give en bedre betjening af kirkens gæster ved aktiviteter, der naturligt foregår i sammenhæng med kirkens rum og for at samle alle kirkens tilkoblede funktioner. Anlægget kobles til kirken via en glasbygning til et eksisterende vin­duesparti i kirken. Glasbygningen fungerer som et moderne våbenhus med direkte adgang fra gade og gård og skaber et lyst og åbent, fælles ankomstområde til både kirken og det nye sognehus.

Østre Kapel

Kapellet på Østre Kirkegård er opført i 1928, i den periode hvor bevægelsen Bedre Byggeskik stod på sit højeste. Materialerne er af høj kvalitet, proportionerne er sammenhængende velformet og alt er gennemtænkt ned til mindste detalje. Bygningens funktion som kapel er imidlertid ophørt og den har i adskillige år haft en begrænset anvendelse og primært været anvendt til opbevaring.

 

Rønnow Arkitekter har for Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd transformeret kapellet til Udstilling for Religiøs Kunst. Tegnestuen har fjernet en række af de faste bænke for at gøre plads til de nye udstillingsvægge, renoveret eksisterende overflader samt indrettet køkken og toiletfaciliteter. Alle tiltag er udført med respekt for den bevaringsværdige bygning og med fokus på detaljen.

Vindinge Kirke

Vindinge Kirke er Danmarks 3. største landsbykirke. Kirken blev oprindelig indviet til de rejsende købmænds skytsengel, Sct. Nicolai. Kernen i den nuværende meget store gotiske kirke stammer fra 1300-tallet, mens de 2 korsarme er opført omkring 1350-1400.
Rønnow Arkitekter har stået for istandsættelse af tag og facader på kirke og graverhus. Arbejdet omfattede istandsættelse af tagkonstruktionen og nylægning af tagbelægning med håndstrøgne blådæmpede vingetagsten. Endvidere afrensning af kirken og graverhusets facader, udbedring af sætningsskader, ombygning af gavle og nykalkning. Der blev bl.a. produceret nye specialudformede murankre til hele kirken. Desuden blev vinduer og døre istandsat.

Vordingborg Kapel

Kirkeskibet med tårn og tilbygninger er helt og holdent et gotisk bygningsværk, hvoraf den ældste del kan føres tilbage til 1432. Kapellet på kirkegården er tegnet af arkitekt J.D. Herholdt i 1860.
Rønnow Arkitekter har for Vordingborg Sogns Menighedsråd forestået en omfattende restaurering af kapellet på Vordingborg gl. kirkegård. Bl.a. er tagkonstruktionen udskiftet og der er lagt nye tagspån på kapellets tag. Desuden er spiret rekonstrueret og beklædt med kobber, ligesom indvendige overflader er istandsat og malet.

Udby Kirke

Landsbykirken i Udby på Tuse Næs nord for Holbæk er en middelalderlig kirke, der kan dateres tilbage til 1100-tallet. Senere tilføjelser er fra hhv. 1200- og 1500-tallet.

 

Rønnow Arkitekter har for Udby kirkes Menighedsråd forestået den indvendige restaurering af kirken og dens historiske inventar. I samme forbindelse blev der udført nyt varmeanlæg og nye tekniske installationer for optimering af kirkens anvendelse. Der er lagt nye træ- og teglgulve og den tidligere kvindeindgang er genåbnet. Endelig er der udført omfattende maler- og konservatorarbejder.

Brylle Kirke

Middelalderkirken i Brylle består af skibet på 2 fag samt et korfag og et tårnfag. Skibet og koret er opført i romansk tid, mens tårnet er tilkommet i sengotisk tid.

Tegnestuen har for Brylle Kirkes Menighedsråd forestået den indvendige istandsættelse af kirken og dens historiske inventar i perioden 2006-08. I den forbindelse er der udført indvendig kalkning, udskiftning af varmeanlæg, nye træ- og teglgulve, nyopmaling af stolestader m.v.

Under byggesagen er der fundet kalkmalerier dateret tilbage til 1448 – sandsynligvis malet på de dengang nyopførte hvælv. Senere tiders genopmalinger, kridtlag og bindemidler i kalklagene blev forsigtigt afrenset af konservatorer, og de gamle kalkmalerier blev fremdraget og restaureret.

 

Kirkerup Kirke

I 2005/06 har Tegnestuen i samarbejde med Charlotte Skibsteds Tegnestue opført nyt redskabsskur til kirkegårdens graver samt omkringliggende anlægsarbejder, herunder nye materialedepoter, opretning af vold omkring kirkegårdsmuren, og ny opgang til kirkegården.

Som opgang til kirkegården blev opsat en granittrappe hugget i ét stykke bornholmsk granit.

I 2007 forestod KRT arbejderne til istandsættelse af kirkens kapel samt udførelse af en ny granittrappe til kirkens hovedindgang.

Jellingestenene

Tegnestuen har udarbejdet konkurrenceforslaget Kongernes Port til konkurrencen om afskærmning af Jellingstenene.

Det helt primære i opgaven har været at udforme en afskærmning til de to runesten, der beskytter disse mod vejrlig men samtidig sikre, at besøgende fortsat kan opleve stenene i deres essentielle sammenhæng med resten af jellingmonumentet, nemlig de to gravhøje som stenene er placeret midt imellem samt kirken og spor af den tidligere skibssætning.

I projektet bliver porten dels et billede på den overgang som stenene symboliserer – overgangen mellem hedensk tro og kristen tro i Danmark. Samtidig tager portens placering helt grundliggende højde for og indgår i fortællingen om den akse, der sammenbinder Jellingmonumentet.

Damsholte Kirke

Damsholte Kirke er noget ganske særligt, idet den er landets eneste rokokokirke fra 1700- tallet opført i årene 1742-43 af den danske arkitekt Philip de Lange.

Rønnow Arkitekter har i perioden 1995-97 forestået restaurering af Calmetternes Kapel, herunder istandsættelse af murværk og sandstenssokkel, fornyelse af kobbertag, restaurering af jerngitterdøre og fornyelse af udvendige skoddedøre. Indvendig istandsættelse af loftskonstruktionen, gesimser, afstøbning og opsætning af stukornamenter, reparation og stedvis fornyelse af gulv af ølandsfliser. Restaurering af våbenskjolde. Samt kalkning og maling af kapellet.

I 2000 påbegyndtes arbejderne med restaurering af tagværk og tagdækning på Damsholte Kirke, der under den voldsomme storm i december 1999 var blevet voldsomt beskadiget. Omfattende rådskader er blevet udbedret i tagkonstruktionen og der er blevet lagt nyt tegltag. Arbejdet blev afsluttet og kirken var klar til brug igen ved juletid 2001.

Margrethekapellet

Ved Østre Kirkegård i Holbæk har Rønnow Arkitekter for Skt. Nikolai Menighedsråd forestået opførelsen af det ny krematorium med kapel og kirkegårdskontor.

Bygningens relation til landskabet og den omgivende naturkirkegård er et af hovedelementerne i det arkitektoniske koncept. Bygningen er placeret i grundens ene side, drejet således, at man ved udgangen fra kapellet ser ud i landskabet med en sigtelinje over en lille sø.

Man ankommer til kapellet ad en vifteformet trappe, suppleret med en rampe. Udgangen fra kapellet efter en bisættelse er via fløjdøre, som åbnes ud mod landskabet, og man vender i billedlig forstand tilbage til livet, det smukke landskab, søen og en planlagt himmelstræbende klokkestabel.

Kollund Kirke

Rønnow Arkitekter har tegnet Kollund Kirke for et af landets største sogne, Bov Sogn. Det var tegnestuens første opgave, og kirken blev indviet i 1971.

Såvel i det ydre som i det indre udtrykker bygningen på enkel vis sin funktion. Bygningskroppen er sammenstillet af enkle og skarptskårne geometriske former, og de enkelte elementer er karakteriseret af store murflader og varierende skrå tagafskæringer.

Med rødder forankret i den danske middelalderkirke placerer kirken sig traditionelt øst-vest med tårnet mod vest og koret mod øst. Koret markerer sig i det ydre som en apsisbue flankeret af nicher med reference til de traditionelle landsbykirkers korgavle.