Arkiver

Domkirkens Hus

Ved Frue Plads i hjertet af København ligger den gamle Metropolitanskole, en klassicistisk fredet perle opført af arkitekt C.F. Hansen (1756-1845) i 1811-16. Metropolitanskolen betragtes, sammen med Vor Frue Kirke og Københavns Domhus, som en af C.F. Hansens væsentligste bygninger i København og er et ganske unikt arkitektonisk værk.

Bygningen blev opført som Latinskole under Kirken og fra 1938-2017 hørte den under KBH´s universitet, men er altså nu igen blevet forenet med Kirken, da Vor Frues menighedsråd i 2020 overtog bygningen.

Med istandsættelsen og omdannelsen af bygningen er det visionen, at bygningerne og den smukke gamle skolegård i fremtiden skal danne rammen om Domkirkens Hus. – et kulturelt kraftcenter i hjertet af København. Udover kirkekontor for ansatte ved Vor Frue Kirke og udlejningskontorer skal hovedbygningen indeholde konfirmandlokaler og en række udadvendte funktioner med konferencerum, mulighed for afholdelse af koncerter, foredrag, fyraftensdebatter, høringer mm.

I den forbindelse har Rønnow Arkitekter haft rollen som total- og arkitektrådgiver med EKJ Rådgivende Ingeniører som underrådgiver.

Projektet er udført i tre etaper: En gennemgribende facadeistandsættelse, en indvendig istandsættelse og ombygning af den gamle gymnastikbygning og dets omklædningsrum inkl. en revitalisering af det indre gårdrum, samt slutteligt den indvendige istandsættelse og ombygning af hovedbygningen.

Facadeistandsættelsen er afsluttet og indebar istandsættelse af sandstensdekorationer, vinduer, døre, pudsede flader, tag og skorstene samt en retablering af gymnastiksalens facader, så det nu står i indfarvet puds ligesom resten af komplekset og Domkirken.

Gymnastikbygningen indrettes til café og museumsbutik for Domkirken med køkken og handicaptoilet. Caféen er åben for kirkens gæster og for forbipasserende, der måtte trænge til en kop kaffe eller et stykke smørrebrød. Gården ønskes åben for alle, så man her, kan trække tilbage fra det travle gadeliv.

Den indvendige ombygning af Metropolitanskolen tager udgangspunkt i C.F. Hansens originale planer og husets oprindelig disponering. Det betyder, at den nordlige indgang igen gøres til den primære adgang til huset. Ved husets opførsel var den nordlige indgang nemlig adgang til skolen og den sydlige adgang til rektors private bolig. Der etableres her en ny elevator ved hovedindgangen, der sikrer tilgængelighed for alle. Samtidig genindføres en farvesætning med udgangspunkt i de C.F. Hansens farver fundet via farvearkæologiske undersøgelser og de bruges til at understrege hierarkiet i bygningen. For at sikre et godt indeklima udføres der ventilation af møderummene. De gamle skorstenskanaler udnyttes som føringsveje ventilationsapparaterne udformes med inspiration fra de gamle rørkakkelovne. Alt sammen for at skabe smukke og tidssvarende rammer og et velfungerende hus for Vor Frue Kirkes ansatte, for menigheden og for byens borgere.

Fotos: Casper Brogaard Højer

Sæby Kirke Præstegård

Rønnow Arkitekter har gennem en tre-årig periode udført en genopretning og restaurering af den fredede, 200 år gamle præstegård i Sæby på Hornsherred. Den trelængede præstegård er i bindingsværk med sort, opstolpet tømmer, okkergule tavl og stråtag. Ejendommen, og herunder også den pikstensbelagte gårdsplads, blev fredet i 1945.

På baggrund af fund af omfattende skimmelsvamp var sanering påkrævet indvendigt samtidig med, at der var et ønske om at reorganisere den trelængede bindingsværksgård, så der blev en klar adskillelse af private og tjenstlige funktioner i hver sin længe: Præstebolig i hovedhuset, graverfaciliteter i vestlængen og konfirmand- og menighedslokaler samt et nyt kontor til præsten i den nyindrettede østlænge, som fik niveaufri adgang, udformet med hensyntagen til de fredede omgivelser.
Rønnow stod for den nye disponering af bygningerne, som tog afsæt i gamle tegninger og arkivundersøgelser, herunder rekonstruktionen af den dobbeltfløjede hoveddør til hovedhuset og en nedlagt skorsten, som blev genopbygget efter gamle fotos. Dele af stråtaget blev også udskiftet. I østlængen, som skulle skifte brug fra lokalarkiv til menigehdslokaler, blev staldvinduer og porte retableret efter bygningsspor – og sågar en gammel film med Ove Sprogøe, hvor længen dannede baggrund for nogle af scenerne.

I forbindelse med byggesagen blev der foretaget dybdegående miljøundersøgelser, omfattende skimmelsanering, udlusning af bindingsværk, eftergang og delvis ommuring af tavl, ligesom bindingsværket blev efterisoleret. Indvendigt blev hovedskillevæggen i hovedhuset flyttet tilbage på sin oprindelige plads midt ned gennem huset. Alle arbejder er udført med respekt for den fredede bygning og de fredede omgivelser. Der er lagt vægt på langtidsholdbare og bæredygtige udførelsesmetoder og med anvendelse af traditionelle materialer og diffusionsåbne og naturlige produkter.

 

Kgl. Bygningsinspektorater

Rønnow Arkitekter har i sammenlagt over 3 årtier haft en rammeaftale med den danske stat om 1 ud af 5, senere 2 ud af 4 bygningsinspektorater i Danmark.

Arbejdet under rammeaftalerne omfatter gennemførelsen af periodiske syn, udarbejdelsen af tilstandsrapporter og ti-årige vedligeholdsplaner samt gennemførelse af vedligeholdsopgaver og om- og tilbygningsprojekter på statens fredede bygninger og andre statslige bygninger, som har arkitekturhistorisk og kulturel betydning. Desuden fungerer vi som statens konsulenter for Kirkeministeriet, Stifterne, Provstierne og Menighedsrådene i sager vedrørende kirker, kirkelige anlæg og omgivelser.

Under inspektoraterne, der har omfattet store dele af Sjælland, Fyn, Lolland-Falster, Bornholm og København, har vi haft opgaver på bl.a. Fredensborg Slot, Kronborg Slot og Fæstning, Rosenborg Slot og Have, Det Kongelige Teater, Det Kongelige Bibliotek og mange andre bygninger og anlæg.

 

 

 

 

Christians Kirke

Rønnow Arkitekter er rådgiver for Christians Sogns Menighedsråd vedrørende den løbende vedligeholdelse af Christians Kirke & Stanleys Gård på Christianshavn.

Christians Kirke blev opført i årene 1755-59. Hofbygmester Nicolai Eigtved udarbejdede kirkeprojekt til den tysktalende menighed på Christianshavn. Kirken havde oprindeligt navnet, Frederiks Tyske kirke, da den var opført under Kong Frederik V. Eigtved selv døde allerede i 1754, og projektet er på nogle punkter omarbejdet og revideret af andre. Kirkens karakteristiske hoveddisposition er imidlertid Eigtveds. Tårnet og spiret var nogle af de bygningsdele, der først blev færdiggjort efter Eigtveds død. I 1770 blev kirken endeligt færdiggjort, ved at spiret blev rejst efter tegning af hofbygmester G.D. Anthons. Siden er der stort set ikke sket ændringer i kirkens udformning, indretning, farvesætning eller inventar.

Christians Kirke er af en sjælden type, der ikke findes mange af i Kongeriget. Det karakteristiske ved den er, at selve kirkerummet er et udelt rum med en rektangulær grundform, og at hovedaksen udgøres af rummets korte tværakse. Den har et helt unikt interiør med loger i flere etager, udført i træ. Logerne er medvirkende til kirkerummets fantastiske akustik, og kirken anvendes derfor ofte til musiske optrædener. Der er næppe tvivl om, at Eigtved på sin store udenlandsrejse i 1720, hvor han meget af tiden var i Tyskland, har set sådanne nye reformerte kirkebygninger, hvilket har gjort ham selvskreven som arkitekt for den tyske menighed i København. Christians Kirke fik sit nuværende navn i 1901, da bygningen overgik til dansk sognekirke.

Tegnestuen har i samarbejde med en kunsthistoriker udarbejdet en historisk rapport og forslag til istandsættelse kirkens indre med loger, panelvægge, gulve, trapper m.v. Blandt andre projekter kan nævnes et tilgængelighedsprojekt, med etablering af lift m.v., nye forsatsvinduer samt projekt til energibesparende foranstaltninger og forbedring af klimaet. Senest har kirken gennemgået en stor restaurering af sandstensfacaderne på både kirkens tårn og skib.

Maribo Domkirke

Maribo Domkirke er bygget i 1400-tallet ved siden af det kort tid forinden opførte birgittinerkloster, der blev grundlagt af Erik af Pommern. Først i 1804 blev kirken omdannet til domkirke og er i dag det eneste der er tilbage af det gamle kloster. Kirken er derudover Danmarks eneste egentlige hallekirke. Det vil sige en kirke, der består af tre næsten lige høje skibe under fælles tag.

 

Rønnow Arkitekter har i over 20 år udført løbende vedligeholdsarbejder på Maribo Domkirke.

Herunder er der udført en større istandsættelse af taget med udskiftning af tagsten og etablering af fast undertag på kirkens skib. Der er etableret trapper og gangbroer, samt nydækning af stræbepiller med kobber.

Endvidere har vi udført ombygning af kirkens knæfald, alterpodie og prædikestol samt en istandsættelse af kirkens blyindfattede vinduer og en omfattende indvendig istandsættelse, herunder kalkning af kirkerummet og projekt til istandsættelse af stolestader.

Odden Kirke

Odden Kirke ligger på Sjællands Odde i landsbyen Overby og kan dateres tilbage til omkring år 1300. Kirken er opført i røde munkesten lagt i munkeskifte og har oprindeligt stået som blankt murværk. I 1830’erne undergik bygningen dog en større istandsættelse, hvor murene blev kalket røde, hvorved bygning fik det karakteristiske ydre, vi kender i dag.

 

Rønnow Arkitekter er arkitekt for Menighedsrådet og bistår ved løbende istandsættelsesprojekter. Her kan nævnes indvendig istandsættelse kirken, herunder ny farvesætning af stolestader, inventar og træværk, ombygning af kor og alterskranke samt udførelse af nyt orgel.

Skt. Petri Kirke

Skt. Petri Kirke omtales første gang i 1304, men stammer formodentlig tilbage fra 1200-tallet. I 1536 nedlægges bygningen som kirke og indrettes til klokke- og kanonstøberi. I 1585 får Skt. Petri menighed kirken overdraget af kong Frederik 2. og kirken gennemgår en restaurering ved arkitekt og billedhugger Hans van Steenwinckel. Begravelseskapellerne, der omkranser den såkaldte Urtegård, er opført løbende i perioden 1648-83. J.C. Krieger genopbygger kirken efter branden i 1728 og tårnet ombygges med nyt spir i 1758. Kirke og gravkapeller genopbygges igen efter branden i 1807.

Kirken har endvidere gennemgået to store indvendige ombygninger, i 1865-66 af H.C. Stilling og i 1995-99 af arkitekt Hans Munk Hansen. Siden 1585 har kirken været centrum for den tyske evangelisk-lutherske menighed.

 

Rønnow Arkitekter har på Skt. Petri Kirke og Gravkapeller udført udvendige vedligeholdsarbejder, herunder istandsættelse af murværk, eftergang af tage, maling af træværk mm. Endvidere har vi forestået en omfattende registrering og tilstandsvurdering af samtlige af kirkens udvendige gravminder og epitafier.

Vig Kirke

Vig Kirke består af et skib fra 1100-tallet og et nyere kor, ombygget og udvidet i 1400-tallet.
Rønnow Arkitekter har forestået udskiftningen af det eksisterende varmeanlæg i kirken. Rørføringen er nedlagt i gulvet og stolestaderne har fået nye konvektorer under sæderne.

 

Haslev Kirke

Rønnow Arkitekter har i samarbejde med ISC Rådgivende Ingeniører udført projektering, byggeledelse og tilsyn af opførelse ved Haslev ny Sognegård.

Sognegården er en tilbygning til Haslev Kirke, hvor der er stillet høje funktionelle og æstetiske krav til tilpasning af de nye bygninger til det historiske bygningsværk.

Den nye sognegård er opført for at give en bedre betjening af kirkens gæster ved aktiviteter, der naturligt foregår i sammenhæng med kirkens rum og for at samle alle kirkens tilkoblede funktioner. Anlægget kobles til kirken via en glasbygning til et eksisterende vin­duesparti i kirken. Glasbygningen fungerer som et moderne våbenhus med direkte adgang fra gade og gård og skaber et lyst og åbent, fælles ankomstområde til både kirken og det nye sognehus.

Østre Kapel

Kapellet på Østre Kirkegård er opført i 1928, i den periode hvor bevægelsen Bedre Byggeskik stod på sit højeste. Materialerne er af høj kvalitet, proportionerne er sammenhængende velformet og alt er gennemtænkt ned til mindste detalje. Bygningens funktion som kapel er imidlertid ophørt og den har i adskillige år haft en begrænset anvendelse og primært været anvendt til opbevaring.

 

Rønnow Arkitekter har for Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd transformeret kapellet til Udstilling for Religiøs Kunst. Tegnestuen har fjernet en række af de faste bænke for at gøre plads til de nye udstillingsvægge, renoveret eksisterende overflader samt indrettet køkken og toiletfaciliteter. Alle tiltag er udført med respekt for den bevaringsværdige bygning og med fokus på detaljen.

Vindinge Kirke

Vindinge Kirke er Danmarks 3. største landsbykirke. Kirken blev oprindelig indviet til de rejsende købmænds skytsengel, Sct. Nicolai. Kernen i den nuværende meget store gotiske kirke stammer fra 1300-tallet, mens de 2 korsarme er opført omkring 1350-1400.
Rønnow Arkitekter har stået for istandsættelse af tag og facader på kirke og graverhus. Arbejdet omfattede istandsættelse af tagkonstruktionen og nylægning af tagbelægning med håndstrøgne blådæmpede vingetagsten. Endvidere afrensning af kirken og graverhusets facader, udbedring af sætningsskader, ombygning af gavle og nykalkning. Der blev bl.a. produceret nye specialudformede murankre til hele kirken. Desuden blev vinduer og døre istandsat.

Udby Kirke

Landsbykirken i Udby på Tuse Næs nord for Holbæk er en middelalderlig kirke, der kan dateres tilbage til 1100-tallet. Senere tilføjelser er fra hhv. 1200- og 1500-tallet.

 

Rønnow Arkitekter har for Udby kirkes Menighedsråd forestået den indvendige restaurering af kirken og dens historiske inventar. I samme forbindelse blev der udført nyt varmeanlæg og nye tekniske installationer for optimering af kirkens anvendelse. Der er lagt nye træ- og teglgulve og den tidligere kvindeindgang er genåbnet. Endelig er der udført omfattende maler- og konservatorarbejder.

Damsholte Kirke

Damsholte Kirke er noget ganske særligt, idet den er landets eneste rokokokirke fra 1700- tallet opført i årene 1742-43 af den danske arkitekt Philip de Lange.

Rønnow Arkitekter har i perioden 1995-97 forestået restaurering af Calmetternes Kapel, herunder istandsættelse af murværk og sandstenssokkel, fornyelse af kobbertag, restaurering af jerngitterdøre og fornyelse af udvendige skoddedøre. Indvendig istandsættelse af loftskonstruktionen, gesimser, afstøbning og opsætning af stukornamenter, reparation og stedvis fornyelse af gulv af ølandsfliser. Restaurering af våbenskjolde. Samt kalkning og maling af kapellet.

Margrethekapellet

Ved Østre Kirkegård i Holbæk har Rønnow Arkitekter for Skt. Nikolai Menighedsråd forestået opførelsen af det ny krematorium med kapel og kirkegårdskontor.

Bygningens relation til landskabet og den omgivende naturkirkegård er et af hovedelementerne i det arkitektoniske koncept. Bygningen er placeret i grundens ene side, drejet således, at man ved udgangen fra kapellet ser ud i landskabet med en sigtelinje over en lille sø.

Man ankommer til kapellet ad en vifteformet trappe, suppleret med en rampe. Udgangen fra kapellet efter en bisættelse er via fløjdøre, som åbnes ud mod landskabet, og man vender i billedlig forstand tilbage til livet, det smukke landskab, søen og en planlagt himmelstræbende klokkestabel.

Kollund Kirke

Rønnow Arkitekter har tegnet Kollund Kirke for et af landets største sogne, Bov Sogn. Det var tegnestuens første opgave, og kirken blev indviet i 1971.

Såvel i det ydre som i det indre udtrykker bygningen på enkel vis sin funktion. Bygningskroppen er sammenstillet af enkle og skarptskårne geometriske former, og de enkelte elementer er karakteriseret af store murflader og varierende skrå tagafskæringer.

Med rødder forankret i den danske middelalderkirke placerer kirken sig traditionelt øst-vest med tårnet mod vest og koret mod øst. Koret markerer sig i det ydre som en apsisbue flankeret af nicher med reference til de traditionelle landsbykirkers korgavle.