Arkiver

ABSALON KALUNDBORG, BIOTEK

Professionshøjskolen Absalons nyeste campus ligger i Kalundborg og huser uddannelserne til Bioteknologiingeniør, Maskinteknologiingeniør og Bioanalytiker.

Det bioteknologiske campus består af to bygninger, hvoraf det ene (BIOTEK) rummer alle nødvendige undervisningsfaciliteter som undervisningsrum, laboratorier, studiearealer, grupperum og mødelokaler, samt bibliotek, kantine, underviserforberedelse, administration og div. tekniske anlæg til i alt ca. 250 studerende og ca. 50 ansatte

Hovedfokus i programmeringen af bygningen har været at skabe et professionelt, innovativt og åbent studiemiljø, hvor faglighederne er de bærende identitetsskabende elementer. I den færdige bygning opleves derfor en tæt og direkte kontakt mellem de formelle uddannelsesfaciliteter i undervisningsrum og laboratorier, og de uformelle faciliteter i et stort åbent studieareal med plads til såvel studie- som studiesociale aktiviteter, foruden grupperum, mødelokaler, bibliotek og kantine

I både den indvendige, såvel som i den udvendige, arkitektur er der arbejdet bevidst med et industrielt udtryk, der refererer til meditech-industrien og de industrielle bygningskroppe i det nærtliggende NOVO / NOVOZYMES Campus. Bygningens udtryk lægger sig på den måde op ad en lokal kontekst, men som en friere geometrisk fortolkning af den traditionelle industrihal i stål.

Geometrisk fremstår bygningen som en simpel bygningskrop, hvor facadernes varierende højder afspejler de indre funktioner. Både facader og tag er beklædt i samme aluminium med stående false, så det understøtter det geometriske formsprog og efterlader fornemmelsen af huset som ét volumen svøbt i ét stykke aluminium.

Indvendigt kendetegnes bygningen af en generøs åbenhed med en rå detaljeringsgrad, der forstærker bygningens industrielle identitet. De mange indvendige tårne med grupperum, opdeler studiearealet og skaber nicher og imødekommende kroge, som giver gode muligheder for ophold og samtale. I kontrast til de mere rå og industrielle bygningsdele, er tårnene derfor beklædt med akustikregulerende paneler i tekstil.

Bygningen folder sig omkring et sydvendt gårdrum med udsigt til NOVO / NOVOZYMES. I øvrigt indskriver bygningen sig i et vildt anlagt og bevokset landskab med søer, enge og stisystemer.

Rønnow Arkitekter har tegnet og indrettet bygningen, der blev indviet i 2021.

Foto: Bjørn Bertheussen

Falkonergårdens Gymnasium

Falkonergårdens Gymnasium er tegnet og opført af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Thomas Havning i 1950’erne. Bygningsanlægget er kendetegnet ved bl.a. smukt mønstermurværk og tidstypiske interiørmæssige detaljer, bl.a. messingbeslåning, gedigne egetræsdøre, karakteristiske trælistelofter og flisegulve med hasleklinker.

Havnings arkitektur er generelt kendetegnet ved en danskpræget funktionalistisk stil, der repræsenterer en gennemført, nærmest tidsløs enkelhed, som understreges af traditionelle byggematerialer, som tegl og træ, og ikke mindst godt håndværk og smukke, holdbare detaljer.

Tegnestuen har siden 2008 gennemført en lang række projekter i de bevaringsværdige bygninger, både for Gymnasiet og for Universitets- & Bygningsstyrelsen.

OMBYGNING AF FAGLOKALER
Ved ombygningen af gymnasiets faglokaler er der lagt stor vægt på at få indpasset de mo­derne faciliteter, så de falder naturligt ind i den bevaringsværdige bygnings interiør. Oprindelige over­flader og detaljer er bevaret i størst mulig omfang, og den oprindelige farveholdning med sorte gulve, hvide vægge og trælofter er genskabt og videreført. Der er lagt nyt sort linoleum og fodpaneler, og den sorte farve gentages i bord­plader og kateder, mens inventar og installationsskakte i øvrigt er holdt i hvidt, som falder i med væggene. Der er stillet høje krav til detaljeringen af nye elementer, så de fremstår i samme kvalitet som det oprindelige byggeri. Alle installationer, herunder el, vand, gas og ventilation er omlagt og indpasset diskret i den beva­ringsværdige bygning. Ventilationskanalerne er synlige, men forenklet til lige føringer, så det følger møbleringen. De karakterfulde listelofter friholdes fuldstændigt for installationer.
Ombygningen af faglokalerne er foregået i tæt samarbejde og dialog med ledelse, teknisk personale og faglærere, ligesom udførelsen blev planlagt nøje, så den forløb med mindst mulig gene for gymnasiets dagligdag.

OMBYGNING AF KANTINE OG ADMINISTRATIONSLOKALER
Projektet omfatter ombygning af både administrations- og lærerfaciliteter, herunder bl.a. omdisponering af de eksisterende kontorfunktioner og etablering af nye møderum og nyt køkken. I en tidligere cykelkælder under gymnasiets festsal er der etableret nye funktionelle gruppearbejdspladser i forlængelse af den eksisterende kantine.
Uden for elevkantinen i kælderniveau har man sænket terrænet for etab­lering af et nyt udendørs trappe- og opholdsanlæg i skolegården. Trappeanlægget er skabt som en moderne amfi-scene til brug for skolens mangeartede funktioner og udført som en afspejling af går­drummets karakteristiske form. Anlægget er opbygget som en kombination af almindelige trapper, en rampe og større siddetrin og giver direkte og niveaufri adgang til/fra elevkantinen.

Ombygningen af administrationen er udført med stor respekt for det eksisterende bygningsanlæg og nye tiltag, der er tilført bygningerne, er således udført på en måde, så de er med til at understrege bygningernes iboende kvaliteter. Samtidig er akutte problemstillinger mht. pladsmangel, flugt- og brandforhold, gamle, utidssvarende installationer og ventilation blevet udbedret samtidig med at der er kommet ekstra mødefaciliteter og forberedelsespladser og synligere forbindelse til administrationen.

NY UNDERVISNINGSFLØJ
Tegnestuen har i sommeren 2015 vundet en ny rammeaftale med gymnasiet vedrørende fremtidige vedligeholdelses- og ombygningsopgaver. Rammeaftalens første opgaver er bl.a. vedligehold af de eksisterende tegltage, ombygning af billedkunst i fløj C samt opførelsen af en ny ca. 1700m² undervisningsfløj. Den nye udbygning af gymnasiet opføres som erstatning for den gamle rektorbolig, og indeholder bl.a. fitnesslokaler, undervisningslokaler, studievejledning, biologilokaler og store arealer til gruppearbejdsfaciliteter.

 

Brorfelde Observatorium

I 60 år spillede Brorfelde Observatorium en væsentlig rolle i den danske og internationale forståelse af astronomi. Brorfelde Observatorium blev opført i perioden 1953-1964 af Københavns Universitet. I dag er både landskabet og bygningerne, som er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob, fredet, ligesom det enestående mørke også er mørkefredet. En totalfredning, der ikke er set andre steder i Danmark.

I september 2013 købte Holbæk Kommune observatoriebygningerne for at etablere en attraktion med henblik på formidling af astronomi og naturvidenskab, og sætte Holbæk på det oplevelsesøkonomiske verdenskort.

Rønnow Arkitekter har forestået den omfattende ombygning, renovering og istandsætte af observatoriet til et astronomisk oplevelsescenter. Bygningerne rummer nu bl.a. nye overnatningsfaciliteter, mødelokaler, kontorer, udstillingsfaciliteter, moderne toilet- og badefaciliteter, personalefaciliteter samt køkken, spisesal og café.

I planlægningen af opgaven og disponering af funktionerne har hensynet til naturfredningen, bygningsfredningen og mørkefredningen spillet en væsentlig rolle.

Tegnestuen har tidligere, under Det Kongelige Bygningsinspektorat, gennem en længere periode forestået bl.a. istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på observatoriet i Brorfelde.

Fotografier: Rønnow Arkitekter og Kirstine Mengel

Sorø Akademi

Sorø Akademi omfatter dels Sorø Akademis Skole, dels Sorø Akademis Stiftelse og har rødder helt tilbage til biskop Absalons cistercienserkloster fra 1162. Lauritz de Thurah ombyggede de gamle klosterbygninger omkring 1740. Hovedbygningen nedbrændte i 1813, men to bevarede professorboliger, de såkaldte Molbechs Hus og Ingemanns Hus, giver et indtryk af Lauritz de Thurahs byggestil. Den nuværende hovedbygning, er opført 1822-27 af Peder Malling og indvendig udsmykket af Georg Hilker. Selve akademiområdet, hvortil der er adgang gennem Klosterporten, omfatter bl.a. Peder Mallings bygning med Sorø Akademis Skole, Sorø kirke, Rektorgården, Alumnaterne og Biblioteksbygningen.

Flere af bygningerne er i dag fredet.

Rønnow Arkitekter har for Slots- og Ejendomsstyrelsen udført en større ombygning og modernisering af værelser for Sorø Akademis kostelever og tilhørende lærerboliger. Endvidere har tegnestuen forestået opførelsen af en ny tilbygning med elevværelser/alumnat.

For Undervisningsministeriet har tegnestuen i perioden 1982-2003 desuden gennemført generelt tilsyn med hele bygningsanlægget og der er udarbejdet langtidsplan for bygningsanlæggets modernisering, vedligeholdelse samt gennemførelse af arbejderne.

I forbindelse med det Kongelige Bygningsinspektorat har Rønnow Arkitekter igen fra 2016 for Ministeriet for Børn, Unge & Ligestilling/MBUL fået opgaven at varetage det almindelige vedligehold på akademiets smukke bygninger.

Gladsaxe Gymnasium

Gladsaxe Gymnasium blev opført i 1956 af arkitekterne Eva og Nils Koppel som en del af en større konkurrence for et kulturcenter i Buddinge by. Anlægget er kategoriseret som bevaringsværdigt.

Under den aktuelle rammeaftale med Gymnasiefælleskabet har Rønnow Arkitekter udført en helhedsplan for ud- og indvendig totalistandsættelse af det bevaringsværdige anlæg. Flere etaper af projektet er udført, mens andre er under projektering, udbud eller udførelse.

I 2016 blev der gennemført en større ombygning af drengeidrætssalen, hvor faciliteterne fik en generel opgradering og salens kvadratmetre blev optimeret. Senere på året blev arbejder på pigeidrætssale igangsat. I udgangen af 2016 var gymnasiets bygninger fuldt istandsat og moderniseret.

Fotografier: Rønnow Arkitekter og Kirstine Mengel

 

 

Absalon

Professionshøjskolen Absalon tilbyder uddannelse indenfor pædagog- og socialfaglige, sundhedsfaglige og lærerfaglige områder. Absalon har afdelinger i Sorø, Kalundborg, Roskilde, Slagelse, Næstved, Vordingborg og Nykøbing Falster.

Rønnow Arkitekter forestår udførelsen af periodiske 10-års vedligeholdsplaner samt løbende rådgivning vedr. vedligeholds- og istandsættelsesarbejder samt ombygnings- og revitaliseringsprojekter på bygningsanlæggene tilhørende Absalon. I perioden har vi bl.a. på Campus Næstved forestået etablering af nyt produktionskøkken og nyindretning af kantineområde med nye elevarbejdspladser. Der er endvidere udført ombygning og nyindretning af eksisterende kontorer for etablering af nyt studieservicecenter med fælles receptionsområde samt et tværfagligt ”sundheds-lab”.  I Nykøbing har vi udført ombygning og nyindretning af bibliotek samt undervisnings- og gruppearbejdslokaler og i Sorø er der ad flere omgange gennemført ombygninger af bl.a. bibliotek, auditorium, kontor- og undervisningslokaler samt møde- og toiletfaciliteter.

Se mere om de enkelte ejendomme under Projekter.

CBS

Siden handelshøjskolen i 1965 blev en integreret del af det danske uddannelsessystem, er den gennem de seneste årtier vokset til en af verdens største business schools. CBS er blandt Danmarks otte universiteter og har i dag over 22.000 studerende og 2.000 medarbejdere – forskere, ph.d. studerende og administrativt personale. CBS har faciliteter centralt i Hovedstaden, primært på Frederiksberg, i bygninger på blandt andet Solbjerg Plads, Kilevej, Howitzvej, Stig Lommers Plads, H.V. Nyholms Vej, Porcelænshaven i Dalgas Have og på Amager Strandvej. Den omfattende bygningsportefølje på omkring 130.000 kvadratmeter består af en varieret bygningsmasse, opført fra slutningen af 1800-tallet frem til i dag.

Under Rønnow Arkitekters rammeaftale med CBS har vi i de seneste fire år ydet rådgivning i alle byggeriets faser og løst mange forskelligartede opgaver, der varierer i både skala, omfang og fokus. Som arkitektrådgiver har vi udført både ombygninger, renoveringer, reorganiseringer og nyindretninger, ligesom vi har udviklet specialinventar, skiltning og wayfinding i forbindelse med udvalgte projekter. CBS lægger stor vægt på, at de bygningsmæssige rammer understøtter handelshøjskolens undervisning og forskning på bedst mulige måde. I alle projekter, både store og små, har der derfor været en høj grad af brugerinvolvering.

Det største projekt under rammeaftalen har været en omdannelse, om-
bygning og nyindretning af det tidligere privathospital Hamlet til et tidssvarende studiemiljø for kandidatstuderende. Store dele af bygningen kan dateres tilbage til 1930’erne, men anlægget er siden opførelsen om- og tilbygget ad flere omgange. Senest i 1990’erne, hvor taget fik sin nuværende, karakteristiske kontur. Bygningen, der er beliggende på H.V. Nyholms Vej 21 på Frederiksberg, er efter en gennemgribende renovering indrettet som ”Graduate House”, indeholdende nye undervisningsrum, auditorier, produktionskøkken, kantine og grab´n go, gruppearbejdsrum, læsepladser, opholdsarealer og administrationslokaler. Bygningen er opdelt i flere sektioner og designet til at kunne tilbyde faciliteter for de studerende 24 timer i døgnet.

Husets omdrejningspunkt er det gennemgående trapperum i midten af bygningen, som er en tidligere palmehave. Her fordeles dagslys centralt i bygningen fra et stort ovenlys. Brede trapper, gangbroer og etageplateauer forbinder de forskellige funktioner i bygningen og skaber plads til ophold og nye relationer mellem husets mange brugere. Kandidathuset, der ligger tæt på CBS’s øvrige bygninger, har ca. 3.000 studerende tilknyttet og er en vigtig del af udvidelsen af universitetets samlede campus.

Af andre opgaver, som vi har været involveret i, kan nævnes ombygning, design og nyindretning af to studiecaféer, etablering af nye, innovative og forskelligartede studieområder, ombygning og nyindretning af kontor- og administrationsområder og et multianvendeligt, terrasseret udeareal i tilknytning til det eksisterende strøg mellem Solbjerg Plads og Kilen.

Fotografier: Casper Brogaard Højer og Kirstine Mengel

Øregård Gymnasium

Det traditionsrige Øregård Gymnasium har siden 1924 haft hjemme på Gersonsvej i Gentofte. Den nyklassicistiske hovedbygning er opført som aulaskole, tegnet af arkitekterne G.B. Hagen og Edvard Thomsen. Anlægget er siden suppleret med en rektorbolig (nu billedkunsthus), idrætsbygninger opført i 1971 af Bornebusch samt musikhus i skolegården, opført i starten af 00’erne af Nøhr & Sigsgaard.

Rønnow Arkitekter har forestået opførelsen af to nybyggerier til det delvist fredede og bevaringsværdige anlæg; et nyt biblioteks- & videnshus og en ny undervisningsbygning, Innovationshuset. Herudover har vi forestået restaurering og respektfuld ombygning af hovedbygningen og rektorboligen med etablering af nye, fleksible undervisnings- og opholdslokaler, samt ombygget idrætsfaciliteterne i Bornebusch’ bevaringsværdige gymnastiksalsbygninger.

INNOVATIONSHUS
Det nye innovationshus, der indeholder auditorium, undervisningsrum og elevarbejdspladser og er indviet i efteråret 2014. Den L-formede bygning åbner sig op mod et nyt udeareal som giver rum for ophold, pause og aktivitet, og sammen med gymnasiets øvrige bygninger danner et samlet campusmiljø. Bygningen med det moderne formsprog kompletterer det varierede anlæg på dynamisk vis og harmonerer med sine glaspartier, grå betonfacader med marmortilslag godt med den nærliggende, fredede hovedbygning, bl.a. via de specialdesignede facadeelementer, der i farvetonen tager udgangspunkt i hovedbygningens gråpudsede murværk.

VIDENSHUS & BIBLIOTEK
Tegnestuen har udført en større ombygning og totalistandsættelse af Øregård Gymnasiums bevaringsværdige idrætsbygninger samt en tilbygning med nyt bibliotek & videnshus. De bevaringsværdige idrætsbygninger er opført i 1971 i tegl, beton og træ, tegnet af Gehrdt Bornebusch.

Istandsættelsen af idrætsbygningerne omfattede bl.a. opgradering af omklædnings- og badefaciliteter, nye fitnessrum, styrketræningsfaciliteter og dansesal. Ventilationsanlæg og udtjente installationer blev udskiftet og bygningerne blev sikret brandmæssigt med nyt ABA-anlæg. Endvidere blev der udført en omfattende PCB- og asbestsanering.

Ved gavlen af idrætsbygningerne har tegnestuen opført en ny tilbygning, indeholdende gymnasiets omfattende biblioteksfunktion og studiecenter for eleverne. Det nye videnshus er integreret med skolens idrætslokaler, hvor eleverne kan boltre sig, mens kammeraterne ser på gennem glaspartier i videnshusets vægge. Bygningens foranderlige og transparente facade går i dialog med de eksisterende bygninger og skaber samtidig en spændende overgang mellem det liv, der udspiller sig inde i bygningen, og omgivelserne udenfor.

OPLYST UNDERGRUND
Tegnestuen har forestået ombygning og revitalisering af den krypten på gymnasiet, beliggende under den glasoverdækkede aula i den fredede, nyklassicistiske hovedbygning.

Projektet har fokuseret på at omdanne de mørke uharmoniske lokaler i krypten med en klarere rumlig organisering for etablering af nye, alternative læringsmiljøer for skolens elever.

De forskellige zoner er indrettet med bl.a. dialogrum, refleksionshuler, spise- og udstillingsområde samt brainstormceller mv. Alt sammen organiseret omkring en central akse med gallerigang samt et større torv til brug for teater, fremlæggelser, ophold i frikvarterer etc.

OMBYGNING AF UNDERVISNINGSLOKALER OG STUDIEFACILITETER
For Universitets- & Bygningsstyrelsen, UBST, har vi udført ombygningsarbejder på anlægget, herunder ombygning og restaurering af den fredede hovedbygning fra 1923 og den bevaringsværdige tidl. rektorbolig med etablering af nye, fleksible undervisningslokaler.

De nye undervisnings- og faglokaler er udført med respekt for den oprindelige arkitektur og rumdisponering samtidig med at de tilgodeser gymnasiets ændrede behov og mangeartede undervisningsformer. Bl.a. er der udført nye, mobile vægge, der skaber mulighed for større variation i den daglige brug af lokalerne. Endvidere er indeklima og miljø vægtet højt, således at der bl.a. er etableret et nyt effektivt, mekanisk ventilationsanlæg og gamle utidssvarende installationer er udskiftet med nye energibesparende tiltag.

Fotografier: Rønnow Arkitekter og Kirstine Mengel

KKFO Akeleje

Rønnow Arkitekter har for Københavns Ejendomme udført om- og tilbygning på KKFO Akeleje i Valby. Institutionen stod overfor at skulle opnormeres med flere børn medio 2015.

Opgaven omfatter opførelsen af en ny tilbygning på ca. 400 m² i tilknytning til den eksisterende KKFO samt fritidsklub beliggende ved Ålholm Skole. Den nye tilbygning danner en ny fysisk og visuel forbindelse mellem de eksisterende bygninger og skaber en ny helhedsmæssig sammenhæng mellem de eksisterende faciliteter, både ude og inde. Tilbygningen indeholder bl.a. ny aktivitetssal, spillerum samt nye værksteder og en udvidelse af det eksisterende køkken/alrum og en ny gårdhave. Endvidere forbedrer bygningen tilgængelighedstiltag ved at etablere en ny elevator med adgang direkte fra gadeplan.
Der er arbejdet med nicher, der giver hyggelige og spændende opholdskroge for børnene samt glaspartier med mulighed for øget visuel kontakt mellem rummene. Der er indarbejdet en række akustiske løsninger, der er med til at gøre den nye bygning til en attraktiv arbejdsplads og bidrage til et behageligt lege-, opholds- og arbejdsmiljø.

Den nye tilbygnings lette aluminiums facader spænder ud mellem de to tungere, murede eksisterende bygningskroppe. Med store glaspartier og ovenlys trækkes masser af dagslys ind i bygningen og lodrette solafskærmende lameller giver et fint spil i husets alrum.

Den mørke specialdesignede eloxerede aluminiumspladebeklædning på de nye facader skaber en fin og let modvægt til de eksisterende facader, samtidig med at bygningen gives et moderne arkitektonisk udtryk, hvor nyt og gammelt indgår i et smukt samspil.

CBS Graduate House

Under rammeaftalen med Copenhagen Business School har Rønnow Arkitekter forestået en større istandsættelse og transformation af den oprindelige kapselfabrik og senere Privathospital Hamlet.

Bygningen, der er beliggende på H.V. Nyholms Vej 21 på Frederiksberg, er i projektet indrettet som kandidathus indeholdende bl.a. nye undervisningsfaciliteter, auditorier, produktionskøkken, kantine og grab’n go, arealer til læse- og gruppearbejde samt administrationslokaler.
Der er tilbygget og ombygget flere gange i og omkring det 6000m² store tidl. fabriksanlæg. Senest omkring år 1990, da Hamlet flyttede ind. I dag fremstår bygningen imidlertid som en imødekommende og moderne universitetsbygning, der danner optimale rammer for CBS’ kandidatstuderende.

Tegnestuen har udover ombygningen også udarbejdet designkonceptet for skiltning og wayfinding i bygningen samt varetaget opgaven med den komplette nyindretning af alle etagerne. Nyindretningen er blevet til i tæt samarbejde med CBS forskellige brugergruppe og har inkluderet et længere workshopforløb for de mange interessenter.

Opgaven er udført i samarbejde med Bascon (ingeniør) og C.F. Møller (landskab).

 

 

Christianshavns Gymnasium

Rønnow Arkitekter har siden 2012 varetaget totalrådgivning på Christianshavns Gymnasium i forbindelse med gennemførelsen af flere byggerier. Alle byggerierne har taget udgangspunkt i et ønske om at nytænke de eksisterende rammer, herunder undersøge muligheder for en bedre udnyttelse af de eksisterende, markante og bevaringsværdige bygninger på Christianshavn.

I 2012-13 har tegnestuen gennemført en række ombygnings- og istandsættelsesarbejder på gymnasiets hovedbygning og sidelænger, hvor der har været fokus på at omdanne og opgradere de eksisterende faciliteter for såvel lærere og elever.

Projekterne omfatter ombygning og udvidelse af lærerværelse, udvidelse og opgradering af lærerfaciliteter, fugtsikring og ombygning af auditorium samt omdannelse af den tidligere pigegymnastiksal til brug som samlingssal, elevarbejdspladser og uformelle undervisningssammenhænge.

Pga. et fortsat stigende elevantal og begrænset plads i det eksisterende bygninger, blev tegnestuen senest bedt om at undersøge potentialer for en udvidelse af gymnasiet. Flere scenarier var i spil og valget faldt i samråd med Stadsarkitekten på en udvidelse oven på de eksisterende, bevaringsværdige bygninger, de 140 år gamle, tidligere Nobels tobaksfabrikker. Bygningerne er tidligere overtaget af CG og er placeret på hjørnet af Bådsmadsstræde og Prinsessegade, overfor gymnasiets øvrige bygninger og ikke mindst Christiania.

I samarbejde med Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører og bygherrerådgiver Emcon, har tegnestuen gennemført en omfattende ombygning og nedrivning af den eksisterende tagetage øverst på Fabrikken. Her er de uhensigtsmæssige lokaler og adgangsforhold nu fortid, og der er i stedet opført en fuld etage med tre funktionelle, store undervisningsfaciliteter med plads til læring, gruppearbejde, kreativt arbejde i nye billedkunstlokaler og ikke mindst rekreativt ophold på den nye tagterrasse øverst oppe med smukt kig til byens tage og spir.

I forbindelse med projektet er der opført et nyt tårn med nye adgangsmuligheder, en lys og rumlig trappekerne samt en ny elevator. Med de forbedrede tiltag er der skabt niveaufri adgang til alle etager og faciliteter på Fabrikken. Tårnet bruges samtidig som diskret nyt fyrtårn for gymnasiet, da logoet er placeret øverst oppe og er synligt fra de omkringliggende gader og arealer.

3 overordnede temaer har været omdrejningspunktet for det nye byggeri. Respekt. Inspiration & Fornyelse.

Respekt. For traditionerne og det eksisterende
Inspiration. I fortiden, nutiden og fremtiden
Fornyelse. Som et middel for forandring, forbedring og nye muligheder

Med baggrund i de 3 tematikker har tegnestuen søgt at skabe en tilføjelse til den gamle bevaringsværdige fabrik, dens omgivelser og disses præmisser og ikke mindst dens brugere.

En tilføjelse, der ikke mimer det gamle, men lader sig inspirere af det eksisterende – En ny arkitektur, der vidner om nutiden, peger på fremtiden og samtidig respekterer fortiden.

Det nye byggeri blev indviet ultimo 2014.

Fotografier: Rønnow Arkitekter og Kirstine Mengel

Gymnasiefællesskabet

Gymnasieskolerne er for få år siden overgået til at være selvejende institutioner, der skal gennemføre byggeopgaver efter de statslige regler herfor. Rønnow Arkitekter har som totalrådgiver indgået en rammeaftale med Gymnasiefællesskabet, der omfatter gymnasierne i Rungsted, Gladsaxe og Allerød.

Rammeaftalen omfatter gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder, ombygning, renoverings- og moderniseringsarbejder, herunder energibesparende foranstaltninger samt ny- og tilbygningsarbejder.

Under rammeaftalen har tegnestuen blandt andet gennemført flere istandsættelser og ombygninger på Allerød Gymnasium, herunder energiforbedringer i form af etablering af nye ventilationsanlæg.

På Gladsaxe Gymnasium har tegnestuen udført en helhedsplan for ud- og indvendig totalistandsættelse af det bevaringsværdige anlæg opført af ægteparret Koppel. Med baggrund i helhedsplanen er der udført en etapevis ombygning og istandsættelse af hele bygningsanlægget.

På Rungsted Gymnasium er der bl.a. udført en større ombygning og reorganisering af administrationsfaciliteterne samt udført nye naturfags- & sciencelokaler.

Se mere om projekterne under de enkelte gymnasier i referencelisten her.

Allerød Gymnasium

Allerød Gymnasium er opført af Mangor & Nagel i 1980 mens udearealerne er smukt komponeret af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.

Gymnasiet er opført som med klassiske hjemklasser, hvor undervisningslokaler er placeret med direkte adgang til studie- og opholdsarealer på de store gangarealer, der alle leder hen til den store samlingssal centralt i bygningerne.

Bygningerne er opført i betonkonstruktioner, med bærende, markerede facadesøjler og en indvendig søjle/dragekonstruktion i jernbeton. Gavle fremstår i beton, mens de markante facader og brystninger er udfyldt med murværk i røde tegl.

Rønnow Arkitekter har opført en ny tilbygning til Allerød Gymnasium, der indeholder nye lærerfaciliteter, arbejdspladser og møderum. Samtidig har tegnestuen udført arbejder i den eksisterende del af gymnasiets bygningsanlæg, herunder etablering af et nyt ventilationsanlæg i klassefløjene samt ombygning af møderum mv.

Den nye tilbygning er placeret ved gymnasiets hovedindgang, hvor den rejser sig mod ankomsten gennem den smukke, omgivende park. Den nye tilbygning er udført med dobbeltfacader i perforeret, bronzeeloxeret aluminium, der danner en smuk kontrast til det eksisterende bygningsanlægs tunge materialer i tegl og beton.

Den perforerede facadebeklædning giver et let og forfinet udtryk til facaderne, der farvemæssigt harmonerer med det øvrige anlæg. Vinduespartierne dækkes delvist af den perforerede facade, der filtrerer lysindfaldet i rummene.

Den eloxerede facade er komponeret som en let og fortolket pendant til teglmurene, og perforeringen er således en afspejling af murværkets løberforbandt, med rektangulært hulmønster. Facadens brune nuance harmonerer med murenes let, flammerede brun/røde teglsten.

Indvendigt ligger den nye tilbygnings faciliteter i forlængelse af skolens lærerværelse, og tilbyder store åbne læreforberedelsespladser indrettet på forskellig vis, møderum, dialogrum og zoner med plads til uformelle samtaler. Markante åbninger i facaden og det gennemgående ovenlys i taget, lade lyset trænge ind og skaber samtidig en logisk forbindelse til den omgivende park mod øst og ankomsten mod syd.

Materialeholdningen i interiøret er holdt enkel, med smukke egetræsgulve, glaspartier med pladedøre i egetræ og moderne, let møblement med enkle farvestrøg.

Aarhus Universitet

Danmarks Pædagogiske Universitet i København, hører under Aarhus Universitet og er oprindeligt tegnet i 1941 som den tyske skole og børnehave i København. Den oprindelige arkitekt var den tyske Werner March. Projektet blev under Danmarks besættelse kun delvist realiseret og i efterkrigsårene overtaget af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Thomas Havning, der færdiggjorde anlægget i 1956.

AUDITORIUM, 2013
Rønnow Arkitekter har for Århus Universitet i samarbejde med Alectia udført en omfattende ombygning af et større auditorium på Danmarks Pædagogiske Universitet. Ombygningen omfatter nye af gulve og renovering af podieopbygning, ny belysning, ventilation og varme, udskiftning af auditoriemøbler, komplet nyt av-udstyr samt teleslynge og talevarslingsanlæg. I forbindelse med ombygningen er der endvidere foretaget pcb renovering og udskiftning af vinduer og facadedøre. Før renoveringen rummede auditoriet 145 personer. I dag er det sikret brandmæssigt, så personbelastningen og indretningen kan rumme 254 personer. Den nye indretning er desuden optimeret med tilgængelighedstiltag. Ombygningen er udført indenfor en meget begrænset tidsramme med en stram koordinering af entrepriserne og med forskellige udbud og finansieringer. Udover en generel optimering af faciliteterne, er der i projektet lagt vægt på høj kvalitet, brugerinddragelse og nøje overholdelse af den økonomiske ramme.

FESTSAL & TAG, 2013
Rønnow Arkitekter har ombygget og istandsat universitetets festsal og tilhørende scenerum. Samtidig har tegnestuen forestået omlægning af taget på det bevaringsværdige bygningsanlæg. Ombygningen tilgodeser brugernes krav om mere fleksibilitet og understøtter varierede muligheder for anvendelsen af nye læringsformer. Alle indgreb er samtidig udført med respekt for den oprindelige arkitektur og rumdisponering og der er lagt vægt på at styrke og videreformidle salens oprindelige, velbevarede udtryk, herunder de mange tidstypiske detaljer som vægpaneler, indfatninger og den særprægede loftskonstruktion. En særlig udfordring har været nænsomhed mod det originale i forbindelse med etablering af moderne AV-udstyr.

STUDIECAFÉ, 2013
Rønnow Arkitekter har istandsat og nyindrettet studiecafé og tilhørende udeareal. Projektet er udført med afsæt i ønsket om et multianvendeligt område, der giver mulighed for forskellige funktioner og som kombinerer et lækkert design med robuste materialer. I dagtimerne anvendes stedet som studiecafé med plads til både gruppearbejde og individuel fordybning. Om fredagen forvandles området til studiebar, hvor en hyggelig og afslappet atmosfære er i fokus. Til caféen hører en egen, fuldt udstyret bar samt depot/opbevaringsrum.

UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE
Rønnow Arkitekter har forestået istandsættelse af aulabygningen og bygning B, kantinen mm. på tag og fag. Herunder energioptimering og udskiftning af tegltage med specialfremstillede kviste og ovenlysvinduer, samt istandsættelse af facader og vinduer, herunder specialtegnede vinduer, alt med respekt for det oprindelige.

Holbæk Seminarium

Holbæk Seminarium er efter en landsdækkende arkitektkonkurrence opført 1965 af arkitekterne Gehrdt Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau. Det består af seminariebygninger, funktionærboliger samt kollegium. Anlægget er beliggende i et smukt, grønt område ved Holbæk og blev fredet i 2010.

 

OMBYGNING OG BYGNINGSSYN
Inden anlægget blev fredet, har Rønnow Arkitekter for University College Sjælland, UCSJ, forestået ombygning af naturfagslokaler og faglokaler i hovedbygningen. Under UCSJ har vi endvidere foretaget bygningssyn og udarbejdet 10-års vedligeholdelsesplaner samt bistået ved løbende vedligeholdsopgaver.

 

I 2010 overtog Holbæk Kommune bygningerne. Tegnestuen har for kommunen udført analyser for bygningernes fremtidige anvendelse til CSU – Center for Specialundervisning, der repræsenterer en brugergruppe med høje krav til tilgængelighed. Efterfølgende har vi forestået første etape af istandsættelse og ombygning af to fløje til voksenafdelingen samt fungeret som bygherrerådgiver for kommunen i forbindelse med den øvrige ombygning af anlægget.

Samtlige indgreb er foretaget med respekt for det oprindelige bygningsanlægs hovedstruktur og i harmoni med de eksisterende materialer og farver.

 

FREDNINGSMANUAL
Vi har for Kulturstyrelsen og Holbæk Kommune udarbejdet en omfattende fredningsmanual over Holbæk Seminarium. Fredningsmanualen kortlægger de bærende fredningsværdier, så det sikres at bygningernes karakteristika bevares for eftertiden.

 

UBST

Tegnestuen varetager en 4-årig rammeaftale med Universitets- & Bygningsstyrelsen, UBST, om gennemførelse af rådgivning i forbindelse med istandsættelse, ombygning og udvidelse samt vedligehold af i alt 18 gymnasier i storkøbenhavn. Samlet bygningsareal: 112.533 m²

Tegnestuen har forestået ombygningssager på bl.a. Birkerød Gymnasium, Falkonergårdens Gymnasium, Ordrup Gymnasium samt Øregård Gymnasium. Alle projekter omfatter istandsættelse og omdannelse af bl.a. faglokaler, fællesarealer og administrationsfaciliteter. Ligeledes er varetaget flere vedligeholdelsesopgaver på bl.a. Rødovre Gymnasium, Frederikssund Gymnasium og SOSU Brøndby.

Se mere om de enkelte ejendomme under Referencer Undervisning & forskning.

Universitets- & Bygningsstyrelsen, UBST