Boliger | Sæby Kirke Præstegård Sæby Kirke Præstegård

Rønnow Arkitekter har gennem en tre-årig periode udført en genopretning og restaurering af den fredede, 200 år gamle præstegård i Sæby på Hornsherred. Den trelængede præstegård er i bindingsværk med sort, opstolpet tømmer, okkergule tavl og stråtag. Ejendommen, og herunder også den pikstensbelagte gårdsplads, blev fredet i 1945.

På baggrund af fund af omfattende skimmelsvamp var sanering påkrævet indvendigt samtidig med, at der var et ønske om at reorganisere den trelængede bindingsværksgård, så der blev en klar adskillelse af private og tjenstlige funktioner i hver sin længe: Præstebolig i hovedhuset, graverfaciliteter i vestlængen og konfirmand- og menighedslokaler samt et nyt kontor til præsten i den nyindrettede østlænge, som fik niveaufri adgang, udformet med hensyntagen til de fredede omgivelser.
Rønnow stod for den nye disponering af bygningerne, som tog afsæt i gamle tegninger og arkivundersøgelser, herunder rekonstruktionen af den dobbeltfløjede hoveddør til hovedhuset og en nedlagt skorsten, som blev genopbygget efter gamle fotos. Dele af stråtaget blev også udskiftet. I østlængen, som skulle skifte brug fra lokalarkiv til menigehdslokaler, blev staldvinduer og porte retableret efter bygningsspor – og sågar en gammel film med Ove Sprogøe, hvor længen dannede baggrund for nogle af scenerne.

I forbindelse med byggesagen blev der foretaget dybdegående miljøundersøgelser, omfattende skimmelsanering, udlusning af bindingsværk, eftergang og delvis ommuring af tavl, ligesom bindingsværket blev efterisoleret. Indvendigt blev hovedskillevæggen i hovedhuset flyttet tilbage på sin oprindelige plads midt ned gennem huset. Alle arbejder er udført med respekt for den fredede bygning og de fredede omgivelser. Der er lagt vægt på langtidsholdbare og bæredygtige udførelsesmetoder og med anvendelse af traditionelle materialer og diffusionsåbne og naturlige produkter.