Arkiver

ABSALON KALUNDBORG, BIOTEK

Professionshøjskolen Absalons nyeste campus ligger i Kalundborg og huser uddannelserne til Bioteknologiingeniør, Maskinteknologiingeniør og Bioanalytiker.

Det bioteknologiske campus består af to bygninger, hvoraf det ene (BIOTEK) rummer alle nødvendige undervisningsfaciliteter som undervisningsrum, laboratorier, studiearealer, grupperum og mødelokaler, samt bibliotek, kantine, underviserforberedelse, administration og div. tekniske anlæg til i alt ca. 250 studerende og ca. 50 ansatte

Hovedfokus i programmeringen af bygningen har været at skabe et professionelt, innovativt og åbent studiemiljø, hvor faglighederne er de bærende identitetsskabende elementer. I den færdige bygning opleves derfor en tæt og direkte kontakt mellem de formelle uddannelsesfaciliteter i undervisningsrum og laboratorier, og de uformelle faciliteter i et stort åbent studieareal med plads til såvel studie- som studiesociale aktiviteter, foruden grupperum, mødelokaler, bibliotek og kantine

I både den indvendige, såvel som i den udvendige, arkitektur er der arbejdet bevidst med et industrielt udtryk, der refererer til meditech-industrien og de industrielle bygningskroppe i det nærtliggende NOVO / NOVOZYMES Campus. Bygningens udtryk lægger sig på den måde op ad en lokal kontekst, men som en friere geometrisk fortolkning af den traditionelle industrihal i stål.

Geometrisk fremstår bygningen som en simpel bygningskrop, hvor facadernes varierende højder afspejler de indre funktioner. Både facader og tag er beklædt i samme aluminium med stående false, så det understøtter det geometriske formsprog og efterlader fornemmelsen af huset som ét volumen svøbt i ét stykke aluminium.

Indvendigt kendetegnes bygningen af en generøs åbenhed med en rå detaljeringsgrad, der forstærker bygningens industrielle identitet. De mange indvendige tårne med grupperum, opdeler studiearealet og skaber nicher og imødekommende kroge, som giver gode muligheder for ophold og samtale. I kontrast til de mere rå og industrielle bygningsdele, er tårnene derfor beklædt med akustikregulerende paneler i tekstil.

Bygningen folder sig omkring et sydvendt gårdrum med udsigt til NOVO / NOVOZYMES. I øvrigt indskriver bygningen sig i et vildt anlagt og bevokset landskab med søer, enge og stisystemer.

Rønnow Arkitekter har tegnet og indrettet bygningen, der blev indviet i 2021.

Foto: Bjørn Bertheussen

ABSALON ROSKILDE, BYGNING C

Campus Roskilde er Professionshøjskolen Absalons største campus, der bl.a. huser uddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, lærer, pædagog og sundhedsadministrativ koordinator.

De første bygninger i Campus Roskilde er opført i 2012 og rummer faciliteter til de studerende samt undervisere og forskere. I takt med et voksende studieudvalg voksede behovet for mere plads og en udvidelse af de faglige faciliteter. Med bygning C er det derfor intentionen at give de ansatte deres egne rum og skabe et sted der tilbyder mulighed for lige dele fordybelse og fælles aktiviteter.

De nye arealer findes i en selvstændig tilbygning i to etager, der forbindes til den eksisterende campus via en forbindelsesbro på 1. sal.

Brugerinddragelse og dobbeltfunktioner

Bygningen indeholder kontor- og mødefaciliteter til undervisere, forskere og andet fagligt og administrativt personale. Gennem en løbende tæt dialog med husets brugere fik vi kortlagt de specifikke behov for arbejdsrum og ud fra det skabt et attraktivt arbejdsmiljø med brugerne i centrum.

Åbne brugerinddragende processer har fra begyndelsen været en stor del af Bygning Cs tilblivelse og de kommende brugere af huset har i høj grad har været med til at sætte rammerne for udformningen af deres kommende arbejdsplads.

Bygningen er derfor disponeret omkring et åbent atrium, en indre kerne med fokus på fællesskab, der skaber synlighed på tværs af etagerne. Atriet er bygningens hjerte og medarbejdernes sociale rum og inviterer til små og større møder, mens de omkringliggende kontormiljøer skaber rum for fordybelse.

Kontormiljøerne i huset er udformet, så de fremstår med en variation af åbne kontorarbejdspladser og mindre kontorer. På den måde er der opnået en balance mellem det åbne landskab, der lægger op til vidensdeling og samtale, og de mere afskærmede pladser med ro til fokuseret arbejde.

Kontrasternes hus

Huset er tænkt og udført med fokus på fleksibilitet og en omskiftelig hverdag uden faste arbejdspladser. Uformelle møder på tværs af fag og professioner har været et gennemgående tema i udformningen af rummene og muligheden for såvel venskabelige som professionelle relationer har været et styrepunkt i planlægningen. Det åbne miljø er med til at fordre en hverdag, der præges af nysgerrighed, nytænkning og udvikling. Her bevæger de ansatte sig gennem differentierede zoner, der inviterer til ophold og læring på forskellig vis. Husets midte er foret af et to etager højt træmøbel, hvor alle ansatte har deres eget skab med private opbevaringsmuligheder.

Udfordringen var, på baggrund af et begrænset budget og en stram tidsplan, at skabe en attraktiv og oplevelsesrig bygning at bevæge sig rundt i. Løsningen blev et råt hus med et industrielt præg i form af blottede betonelementer og synlige installationer, hvor det store træmøbel og de skylignende lamper bidrager med en varme og ro som kontrast til de rå elementer i det færdige hus.

Husets materialer og indretning er primært holdt i lyse og naturlige materialer, der danner baggrund for at brugerne kan sætte deres eget præg på omgivelserne.

Rønnow Arkitekter har tegnet og indrettet administrationsbygningen, der er stod færdig i 2021.

Fotos: Bjørn Bertheussen

Bakkehusmuseets orangeri

Rønnow Arkitekter har i 2017 tegnet og opført et nyt orangeri i Bakkehusmuseets romantisk inspirerede haveanlæg.

Bakkehuset på Rahbæks allé kan dateres tilbage til ca. 1674 og anses for at være det ældste tilbageværende hus på Frederiksberg. Huset blev fra sin opførsel brugt som landevejskro og senere sommerudlejning. I 1802 flyttede Knud Lyne Rahbek og hans kone Kamma Rahbek ind i stuelejligheden og deres hjem blev i løbet af de næste årtier et af de vigtigste litterære mødesteder i København. De besøgende inkluderede blandt andre  B.S. Ingemann, H.C. Ørsted, Henrich Steffens, H.C. Andersen, Poul Martin Møller, Christian Winther, Johan Ludvig Heiberg og Adam Oehlenschläger.

Bakkehuset er i dag en del af Frederiksbergmuseerne og foruden forskellige udstillinger, så hører den omkringliggende have også til museet. I forbindelse omlægningen af haven med udgangspunkt i Kamma Rahbeks plantelister – et projekt som gennemførtes af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted – fik Rønnow til opgave at tegne det nye orangeri, der fungerer som udskænkningssted i sommerhalvåret og i vinterhalvåret giver mulighed for opbevaring og overvintring af de mange planter fra haven.

Orangeriet tager i udgangspunkt i den traditionelle udformning af orangerier og plantehuse. Det er opført som en simpel, men tilpasset, bygning, der stilfærdigt indpasser sig i det historiske anlæg, som Bakkehusmuseet og haven i dag udgør. Det nye orangeri er ottekantet med pyramidetag og er udført i en glas- og stålkonstruktion med muret sokkel i indfarvet puds. Orangeriet drager inspiration fra et ottekantet lysthus samt et lille orangeri, der lå i haven i 1700-tallet.

Fotos: Casper Brogaard Højer

 

Falkonergårdens Gymnasium

Falkonergårdens Gymnasium er tegnet og opført af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Thomas Havning i 1950’erne. Bygningsanlægget er kendetegnet ved bl.a. smukt mønstermurværk og tidstypiske interiørmæssige detaljer, bl.a. messingbeslåning, gedigne egetræsdøre, karakteristiske trælistelofter og flisegulve med hasleklinker.

Havnings arkitektur er generelt kendetegnet ved en danskpræget funktionalistisk stil, der repræsenterer en gennemført, nærmest tidsløs enkelhed, som understreges af traditionelle byggematerialer, som tegl og træ, og ikke mindst godt håndværk og smukke, holdbare detaljer.

Tegnestuen har siden 2008 gennemført en lang række projekter i de bevaringsværdige bygninger, både for Gymnasiet og for Universitets- & Bygningsstyrelsen.

OMBYGNING AF FAGLOKALER
Ved ombygningen af gymnasiets faglokaler er der lagt stor vægt på at få indpasset de mo­derne faciliteter, så de falder naturligt ind i den bevaringsværdige bygnings interiør. Oprindelige over­flader og detaljer er bevaret i størst mulig omfang, og den oprindelige farveholdning med sorte gulve, hvide vægge og trælofter er genskabt og videreført. Der er lagt nyt sort linoleum og fodpaneler, og den sorte farve gentages i bord­plader og kateder, mens inventar og installationsskakte i øvrigt er holdt i hvidt, som falder i med væggene. Der er stillet høje krav til detaljeringen af nye elementer, så de fremstår i samme kvalitet som det oprindelige byggeri. Alle installationer, herunder el, vand, gas og ventilation er omlagt og indpasset diskret i den beva­ringsværdige bygning. Ventilationskanalerne er synlige, men forenklet til lige føringer, så det følger møbleringen. De karakterfulde listelofter friholdes fuldstændigt for installationer.
Ombygningen af faglokalerne er foregået i tæt samarbejde og dialog med ledelse, teknisk personale og faglærere, ligesom udførelsen blev planlagt nøje, så den forløb med mindst mulig gene for gymnasiets dagligdag.

OMBYGNING AF KANTINE OG ADMINISTRATIONSLOKALER
Projektet omfatter ombygning af både administrations- og lærerfaciliteter, herunder bl.a. omdisponering af de eksisterende kontorfunktioner og etablering af nye møderum og nyt køkken. I en tidligere cykelkælder under gymnasiets festsal er der etableret nye funktionelle gruppearbejdspladser i forlængelse af den eksisterende kantine.
Uden for elevkantinen i kælderniveau har man sænket terrænet for etab­lering af et nyt udendørs trappe- og opholdsanlæg i skolegården. Trappeanlægget er skabt som en moderne amfi-scene til brug for skolens mangeartede funktioner og udført som en afspejling af går­drummets karakteristiske form. Anlægget er opbygget som en kombination af almindelige trapper, en rampe og større siddetrin og giver direkte og niveaufri adgang til/fra elevkantinen.

Ombygningen af administrationen er udført med stor respekt for det eksisterende bygningsanlæg og nye tiltag, der er tilført bygningerne, er således udført på en måde, så de er med til at understrege bygningernes iboende kvaliteter. Samtidig er akutte problemstillinger mht. pladsmangel, flugt- og brandforhold, gamle, utidssvarende installationer og ventilation blevet udbedret samtidig med at der er kommet ekstra mødefaciliteter og forberedelsespladser og synligere forbindelse til administrationen.

NY UNDERVISNINGSFLØJ
Tegnestuen har i sommeren 2015 vundet en ny rammeaftale med gymnasiet vedrørende fremtidige vedligeholdelses- og ombygningsopgaver. Rammeaftalens første opgaver er bl.a. vedligehold af de eksisterende tegltage, ombygning af billedkunst i fløj C samt opførelsen af en ny ca. 1700m² undervisningsfløj. Den nye udbygning af gymnasiet opføres som erstatning for den gamle rektorbolig, og indeholder bl.a. fitnesslokaler, undervisningslokaler, studievejledning, biologilokaler og store arealer til gruppearbejdsfaciliteter.

 

Christiansfeld gamle skole

Boligselskabet Domea og Kolding Kommune udskrev i 2016 en arkitektkonkurrence om nye almene familie boliger i UNESCO-byen Christiansfelds historiske centrum. Hovedparten af Christiansfelds bykerne er opført mellem 1773-1800 og byen er et af de tidligste, bevarede eksempler på en egentlig planlagt by i Danmark.

Vi deltog i konkurrencen i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten.

Opgaven omfattede indretning af boliger i tre fredede skolebygninger på Lindegade. En nyere bygning på Nørregade skulle samtidig vige for et helt nyt byggeri blandt de historiske bygninger. Visionen var at det nye almene boligområde blev udført i en arkitektonisk ligeværdig kombination af restaurering og nybyggeri.

Hovedfokus i udformningen af de nye bygninger lå i at fortolke og videreudvikle de arkitektoniske kvaliteter, som kendetegner verdensarven og dermed styrke beboernes og de besøgendes oplevelse af en enestående, bevaringsværdig, levende og aktiv by.

Vi mener, at der i mødet mellem nyt og gammelt er et stort potentiale for at skabe merværdi – det kan ofte netop være i denne sammenstilling, at beskueren får øjnene op for det særligt smukke ved en ældre eller en ny bygning.

Illustrationer; Tegnestuen Vandkunsten og Rønnow Arkitekter.

Øregård Gymnasium

Det traditionsrige Øregård Gymnasium har siden 1924 haft hjemme på Gersonsvej i Gentofte. Den nyklassicistiske hovedbygning er opført som aulaskole, tegnet af arkitekterne G.B. Hagen og Edvard Thomsen. Anlægget er siden suppleret med en rektorbolig (nu billedkunsthus), idrætsbygninger opført i 1971 af Bornebusch samt musikhus i skolegården, opført i starten af 00’erne af Nøhr & Sigsgaard.

Rønnow Arkitekter har forestået opførelsen af to nybyggerier til det delvist fredede og bevaringsværdige anlæg; et nyt biblioteks- & videnshus og en ny undervisningsbygning, Innovationshuset. Herudover har vi forestået restaurering og respektfuld ombygning af hovedbygningen og rektorboligen med etablering af nye, fleksible undervisnings- og opholdslokaler, samt ombygget idrætsfaciliteterne i Bornebusch’ bevaringsværdige gymnastiksalsbygninger.

INNOVATIONSHUS
Det nye innovationshus, der indeholder auditorium, undervisningsrum og elevarbejdspladser og er indviet i efteråret 2014. Den L-formede bygning åbner sig op mod et nyt udeareal som giver rum for ophold, pause og aktivitet, og sammen med gymnasiets øvrige bygninger danner et samlet campusmiljø. Bygningen med det moderne formsprog kompletterer det varierede anlæg på dynamisk vis og harmonerer med sine glaspartier, grå betonfacader med marmortilslag godt med den nærliggende, fredede hovedbygning, bl.a. via de specialdesignede facadeelementer, der i farvetonen tager udgangspunkt i hovedbygningens gråpudsede murværk.

VIDENSHUS & BIBLIOTEK
Tegnestuen har udført en større ombygning og totalistandsættelse af Øregård Gymnasiums bevaringsværdige idrætsbygninger samt en tilbygning med nyt bibliotek & videnshus. De bevaringsværdige idrætsbygninger er opført i 1971 i tegl, beton og træ, tegnet af Gehrdt Bornebusch.

Istandsættelsen af idrætsbygningerne omfattede bl.a. opgradering af omklædnings- og badefaciliteter, nye fitnessrum, styrketræningsfaciliteter og dansesal. Ventilationsanlæg og udtjente installationer blev udskiftet og bygningerne blev sikret brandmæssigt med nyt ABA-anlæg. Endvidere blev der udført en omfattende PCB- og asbestsanering.

Ved gavlen af idrætsbygningerne har tegnestuen opført en ny tilbygning, indeholdende gymnasiets omfattende biblioteksfunktion og studiecenter for eleverne. Det nye videnshus er integreret med skolens idrætslokaler, hvor eleverne kan boltre sig, mens kammeraterne ser på gennem glaspartier i videnshusets vægge. Bygningens foranderlige og transparente facade går i dialog med de eksisterende bygninger og skaber samtidig en spændende overgang mellem det liv, der udspiller sig inde i bygningen, og omgivelserne udenfor.

OPLYST UNDERGRUND
Tegnestuen har forestået ombygning og revitalisering af den krypten på gymnasiet, beliggende under den glasoverdækkede aula i den fredede, nyklassicistiske hovedbygning.

Projektet har fokuseret på at omdanne de mørke uharmoniske lokaler i krypten med en klarere rumlig organisering for etablering af nye, alternative læringsmiljøer for skolens elever.

De forskellige zoner er indrettet med bl.a. dialogrum, refleksionshuler, spise- og udstillingsområde samt brainstormceller mv. Alt sammen organiseret omkring en central akse med gallerigang samt et større torv til brug for teater, fremlæggelser, ophold i frikvarterer etc.

OMBYGNING AF UNDERVISNINGSLOKALER OG STUDIEFACILITETER
For Universitets- & Bygningsstyrelsen, UBST, har vi udført ombygningsarbejder på anlægget, herunder ombygning og restaurering af den fredede hovedbygning fra 1923 og den bevaringsværdige tidl. rektorbolig med etablering af nye, fleksible undervisningslokaler.

De nye undervisnings- og faglokaler er udført med respekt for den oprindelige arkitektur og rumdisponering samtidig med at de tilgodeser gymnasiets ændrede behov og mangeartede undervisningsformer. Bl.a. er der udført nye, mobile vægge, der skaber mulighed for større variation i den daglige brug af lokalerne. Endvidere er indeklima og miljø vægtet højt, således at der bl.a. er etableret et nyt effektivt, mekanisk ventilationsanlæg og gamle utidssvarende installationer er udskiftet med nye energibesparende tiltag.

Fotografier: Rønnow Arkitekter og Kirstine Mengel

KKFO Akeleje

Rønnow Arkitekter har for Københavns Ejendomme udført om- og tilbygning på KKFO Akeleje i Valby. Institutionen stod overfor at skulle opnormeres med flere børn medio 2015.

Opgaven omfatter opførelsen af en ny tilbygning på ca. 400 m² i tilknytning til den eksisterende KKFO samt fritidsklub beliggende ved Ålholm Skole. Den nye tilbygning danner en ny fysisk og visuel forbindelse mellem de eksisterende bygninger og skaber en ny helhedsmæssig sammenhæng mellem de eksisterende faciliteter, både ude og inde. Tilbygningen indeholder bl.a. ny aktivitetssal, spillerum samt nye værksteder og en udvidelse af det eksisterende køkken/alrum og en ny gårdhave. Endvidere forbedrer bygningen tilgængelighedstiltag ved at etablere en ny elevator med adgang direkte fra gadeplan.
Der er arbejdet med nicher, der giver hyggelige og spændende opholdskroge for børnene samt glaspartier med mulighed for øget visuel kontakt mellem rummene. Der er indarbejdet en række akustiske løsninger, der er med til at gøre den nye bygning til en attraktiv arbejdsplads og bidrage til et behageligt lege-, opholds- og arbejdsmiljø.

Den nye tilbygnings lette aluminiums facader spænder ud mellem de to tungere, murede eksisterende bygningskroppe. Med store glaspartier og ovenlys trækkes masser af dagslys ind i bygningen og lodrette solafskærmende lameller giver et fint spil i husets alrum.

Den mørke specialdesignede eloxerede aluminiumspladebeklædning på de nye facader skaber en fin og let modvægt til de eksisterende facader, samtidig med at bygningen gives et moderne arkitektonisk udtryk, hvor nyt og gammelt indgår i et smukt samspil.

Allerød Gymnasium

Allerød Gymnasium er opført af Mangor & Nagel i 1980 mens udearealerne er smukt komponeret af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.

Gymnasiet er opført som med klassiske hjemklasser, hvor undervisningslokaler er placeret med direkte adgang til studie- og opholdsarealer på de store gangarealer, der alle leder hen til den store samlingssal centralt i bygningerne.

Bygningerne er opført i betonkonstruktioner, med bærende, markerede facadesøjler og en indvendig søjle/dragekonstruktion i jernbeton. Gavle fremstår i beton, mens de markante facader og brystninger er udfyldt med murværk i røde tegl.

Rønnow Arkitekter har opført en ny tilbygning til Allerød Gymnasium, der indeholder nye lærerfaciliteter, arbejdspladser og møderum. Samtidig har tegnestuen udført arbejder i den eksisterende del af gymnasiets bygningsanlæg, herunder etablering af et nyt ventilationsanlæg i klassefløjene samt ombygning af møderum mv.

Den nye tilbygning er placeret ved gymnasiets hovedindgang, hvor den rejser sig mod ankomsten gennem den smukke, omgivende park. Den nye tilbygning er udført med dobbeltfacader i perforeret, bronzeeloxeret aluminium, der danner en smuk kontrast til det eksisterende bygningsanlægs tunge materialer i tegl og beton.

Den perforerede facadebeklædning giver et let og forfinet udtryk til facaderne, der farvemæssigt harmonerer med det øvrige anlæg. Vinduespartierne dækkes delvist af den perforerede facade, der filtrerer lysindfaldet i rummene.

Den eloxerede facade er komponeret som en let og fortolket pendant til teglmurene, og perforeringen er således en afspejling af murværkets løberforbandt, med rektangulært hulmønster. Facadens brune nuance harmonerer med murenes let, flammerede brun/røde teglsten.

Indvendigt ligger den nye tilbygnings faciliteter i forlængelse af skolens lærerværelse, og tilbyder store åbne læreforberedelsespladser indrettet på forskellig vis, møderum, dialogrum og zoner med plads til uformelle samtaler. Markante åbninger i facaden og det gennemgående ovenlys i taget, lade lyset trænge ind og skaber samtidig en logisk forbindelse til den omgivende park mod øst og ankomsten mod syd.

Materialeholdningen i interiøret er holdt enkel, med smukke egetræsgulve, glaspartier med pladedøre i egetræ og moderne, let møblement med enkle farvestrøg.

Haslev Kirke

Rønnow Arkitekter har i samarbejde med ISC Rådgivende Ingeniører udført projektering, byggeledelse og tilsyn af opførelse ved Haslev ny Sognegård.

Sognegården er en tilbygning til Haslev Kirke, hvor der er stillet høje funktionelle og æstetiske krav til tilpasning af de nye bygninger til det historiske bygningsværk.

Den nye sognegård er opført for at give en bedre betjening af kirkens gæster ved aktiviteter, der naturligt foregår i sammenhæng med kirkens rum og for at samle alle kirkens tilkoblede funktioner. Anlægget kobles til kirken via en glasbygning til et eksisterende vin­duesparti i kirken. Glasbygningen fungerer som et moderne våbenhus med direkte adgang fra gade og gård og skaber et lyst og åbent, fælles ankomstområde til både kirken og det nye sognehus.

Margrethekapellet

Ved Østre Kirkegård i Holbæk har Rønnow Arkitekter for Skt. Nikolai Menighedsråd forestået opførelsen af det ny krematorium med kapel og kirkegårdskontor.

Bygningens relation til landskabet og den omgivende naturkirkegård er et af hovedelementerne i det arkitektoniske koncept. Bygningen er placeret i grundens ene side, drejet således, at man ved udgangen fra kapellet ser ud i landskabet med en sigtelinje over en lille sø.

Man ankommer til kapellet ad en vifteformet trappe, suppleret med en rampe. Udgangen fra kapellet efter en bisættelse er via fløjdøre, som åbnes ud mod landskabet, og man vender i billedlig forstand tilbage til livet, det smukke landskab, søen og en planlagt himmelstræbende klokkestabel.

Kollund Kirke

Rønnow Arkitekter har tegnet Kollund Kirke for et af landets største sogne, Bov Sogn. Det var tegnestuens første opgave, og kirken blev indviet i 1971.

Såvel i det ydre som i det indre udtrykker bygningen på enkel vis sin funktion. Bygningskroppen er sammenstillet af enkle og skarptskårne geometriske former, og de enkelte elementer er karakteriseret af store murflader og varierende skrå tagafskæringer.

Med rødder forankret i den danske middelalderkirke placerer kirken sig traditionelt øst-vest med tårnet mod vest og koret mod øst. Koret markerer sig i det ydre som en apsisbue flankeret af nicher med reference til de traditionelle landsbykirkers korgavle.